Hotărârea nr. 1075/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

Guvernul României

În vigoare de la 28 decembrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1295 din 28 decembrie 2020. Formă aplicabilă la zi, 15 martie 2024.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

” Art. 6. – Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.”

2. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.

3. Anexele nr. 1, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 14 la prezenta hotărâre.


Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V şi VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019, şi Directiva (UE) 2020/739 a Comisiei din 3 iunie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea SARS-CoV-2 în lista agenţilor biologici care cauzează infecţii la om şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.833 a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 175 din 4 iunie 2020.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu 

Bucureşti, 11 decembrie 2020.

Nr. 1.075.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)


LISTA ORIENTATIVĂ
a tipurilor de activităţi profesionale

1. Activităţi în fabricile de producţie alimentară

2. Activităţi în agricultură

3. Activităţi profesionale în care există contact cu animale şi/sau produse de origine animală

4. Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi unităţile de examinare post-mortem

5. Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic

6. Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor

7. Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate

În cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 şi art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenţionată a lucrătorilor la agenţi biologici, pot exista alte activităţi profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)


CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI

Notă introductivă 

1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut că pot infesta fiinţele umane.

Dacă este cazul, se adaugă indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.

Nu au fost luaţi în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului.

La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificaţi nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.

2. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sănătoşi.

Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific.

Riscul suplimentar la care sunt expuşi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre.

Orice măsură de precauţie tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.

3. Agenţii biologici care nu au fost clasificaţi în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa

În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arată că alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.

Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit că speciile şi tulpinile (suşele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.

4. Atunci când o tulpină (suşă) este atenuată sau când şi-a pierdut genele de virulenţă, izolarea cerută prin clasificarea suşei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de suşă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactică ori terapeutică.

5. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificări reflectă şi respectă ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale.

6. Lista agenţilor biologici clasificaţi reflectă stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoştinţelor.

7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în această anexă se clasifică de către autorităţile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 46 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.

8. Anumiţi agenţi biologici clasificaţi în grupa 3 şi marcaţi în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecţie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infecţioşi pe cale aerogenă.

Autorităţile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.

9. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziţilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţă al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecţioase pentru om la locul de muncă.

10. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili să provoace reacţii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuşi.

Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:

– A: posibile reacţii alergice;

– D: lista lucrătorilor expuşi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute;

– T: producere de toxine;

– V: vaccin eficient disponibil şi înregistrat în Uniunea Europeană.

Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

11. Clasificarea bacteriilor şi a organismelor similare

NB: 

Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu menţiunea „spp.” se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologicClasificareNote
Actinomadura madurae2
Actinomadura pelletieri2
Actinomyces gerencseriae2
Actinomyces israelii2
Actinomyces spp.2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
Anaplasma spp.2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
Arcobacter butzleri2
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2
Bacteroides spp.2
Bartonella bacilliformis2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
Bartonella (Rochalimaea) spp.2
Bordetella bronchiseptica2
Bordetella parapertussis2
Bordetella pertussis2T, V
Bordetella spp.2
Borrelia burgdorferi2
Borrelia duttonii2
Borrelia recurrentis2
Borrelia spp.2
Brachyspira spp.2
Brucella abortus3
Brucella canis3
Brucella inopinata3
Bruceloză3
Brucella suis3
Burkholderia cepacia2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
Campylobacter fetus subsp. fetus2
Campylobacter fetus subsp. venerealis2
Campylobacter jejuni subsp. doylei2
Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
Campylobacter spp.2
Cardiobacterium hominis2
Cardiobacterium valvarum2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare)3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (alte tulpini)2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, V
Clostridium spp.2
Corynebacterium diphtheriae2T, V
Corynebacterium minutissimum2
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2
Coxiella burnetii3
Edwardsiella tarda2
Ehrlichia spp.2
Eikenella corrodens2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
Enterobacter spp.2
Enterococcus spp.2
Erysipelothrix rhusiopathiae2
Escherichia coli (cu excepţia tulpinilor nepatogene)2
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (de exemplu, O157:H7 sau O103)3 (**)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
Francisella hispaniensis2
Francisella tularensis subsp. holarctica2
Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
Francisella tularensis subsp. novicida2
Francisella tularensis subsp. tularensis3
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
Gardnerella vaginalis2
Haemophilus ducreyi2
Haemophilus influenzae2V
Haemophilus spp.2
Helicobacter pylori2
Helicobacter spp.2
Klebsiella oxytoca2
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
Klebsiella spp.2
Legionella pneumophila subsp. fraseri2
Legionella pneumophila subsp. pascullei2
Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
Legionella spp.2
Leptospira interrogans (toate serotipurile)2
Leptospira interrogans spp.2
Listeria monocytogenes2
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
Listeria invanovii subsp. londoniensis2
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
Morganella morganii subsp. sibonii2
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
Mycobacterium africanum3V
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
Mycobacterium bovis3V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
Mycobacterium chelonae2
Mycobacterium chimaera2
Mycobacterium fortuitum2
Mycobacterium intracellulare2
Mycobacterium kansasii2
Mycobacterium leprae3
Mycobacterium malmoense2
Mycobacterium marinum2
Mycobacterium microti3 (**)
Mycobacterium pinnipedii3
Mycobacterium scrofulaceum2
Mycobacterium simiae2
Mycobacterium szulgai2
Mycobacterium tuberculosis3V
Mycobacterium ulcerans3 (**)
Mycobacterium xenopi2
Mycoplasma hominis2
Mycoplasma pneumoniae2
Mycoplasma spp.2
Neisseria gonorrhoeae2
Neisseria meningitidis2V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
Nocardia asteroides2
Nocardia brasiliensis2
Nocardia farcinica2
Nocardia nova2
Nocardia otitidiscaviarum2
Nocardia spp.2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
Pasteurella multocida subsp. multocida2
Pasteurella multocida subsp. septica2
Pasteurella spp.2
Peptostreptococcus anaerobius2
Plesiomonas shigelloides2
Porphyromonas spp.2
Prevotella spp.2
Proteus mirabilis2
Proteus penneri2
Proteus vulgaris2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
Providencia spp.2
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
Rickettsia africa3
Rickettsia akari3 (**)
Rickettsia australis3
Rickettsia canadensis2
Rickettsia conorii3
Rickettsia heilongjiangensis3 (**)
Rickettsia japonica3
Rickettsia montanensis2
Rickettsia typhi3
Rickettsia prowazekii3
Rickettsia rickettsii3
Rickettsia sibirica3
Rickettsia spp.2
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
Salmonella Enteritidis2
Salmonella Paratyphi A, B, C2V
Salmonella Typhi3 (**)V
Salmonella Typhimurium2
Salmonella (alte serotipuri)2
Shigella boydii2
Shigella dysenteriae (tip 1)3 (**)T
Shigella dysenteriae, alte tipuri decât tipul 12
Shigella flexneri2
Shigella sonnei2
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2
Streptococcus agalactiae2
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
Streptococcus pneumoniae2T, V
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2
Streptococcus spp.2
Treponema carateum2
Treponema pallidum2
Treponema pertenue2
Treponema spp.2
Trueperella pyogenes2
Ureaplasma parvum2
Ureaplasma urealyticum2
Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)2T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
Vibrio spp.2
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
Yersinia pestis3
Yersinia pseudotuberculosis2
Yersinia spp.2
(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

12. Clasificarea virusurilor (*)

(*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă.

NB: 

Virusurile au fost enumerate în funcţie de ordin (O), familie (F) şi gen (G).

Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat)ClasificareNote
Bunyavirusuri (O)
Hantaviridae (F)
Ortohantavirus (G)
Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS])3
Ortohantavirus Bayou3
Ortohantavirus Black Creek Canal3
Ortohantavirus Cano Delgadito3
Ortohantavirus Choclo3
Ortohantavirus Dobrava-Belgrade [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS – Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome)]3
Ortohantavirus El Moro Canyon3
Ortohantavirus Hantaan [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3
Ortohantavirus Laguna Negra3
Ortohantavirus Prospect Hill2
Ortohantavirus Puumala [specia de hantavirus care provoacă nefropatia epidemică (NE)]2
Ortohantavirus Seul [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3
Ortohantavirus Sin Nombre [specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS)]3
Alte hantavirusuri cunoscute ca fiind patogene2
Nairoviridae (F)
Ortonairovirus (G)
Ortonairovirus Crimeea-Congo febră hemoragică4
Ortonairovirus Dugbe2
Ortonairovirus Hazara2
Ortonairovirus care provoacă boala ovinelor de Nairobi2
Alte nairovirusuri cunoscute ca fiind patogene2
Peribunyaviridae (F)
Ortobunyavirus (G)
Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)2
Ortobunyavirus care provoacă encefalita California2
Ortobunyavirus Oropouche3
Alte ortobunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Phlebovirus Bhanja2
Phlebovirus Punta Toro2
Phlebovirus care provoacă febra Rift Valley3
Phlebovirus Naples care provoacă febra flebotomului (virus Toscana)2
Phlebovirus SFB (virusul care provoacă febra severă cu sindromul de trombocitopenie)3
Alte phlebovirusuri cunoscute a fi patogene2
Herpesvirusuri (O)
Herpesviridae (F)
Citomegalovirus (G)
Virus betaherpes uman 5 (citomegalovirus)2
Lymphocryptovirus (G)
Virus gama herpes uman 4 (virus Epstein-Barr)2
Rhadinoovirus (G)
Virus gamaherpes uman 82D
Roseolovirus (G)
Virus betaherpes uman 6A (virus B-limfotropic uman)2
Virus betaherpes uman 6B2
Virus betaherpes uman 72
Virus herpes simplex (G)
Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virus Herpes B)3
Virus alfaherpes uman 1 (virus herpes uman 1, virus Herpes simplex tip 1)2
Virus alfaherpes uman 2 (virus herpes uman 2, virus Herpes simplex tip 2)2
Varicellovirus (G)
Virus alfaherpes uman 3 (virus herpes varicelă-zoster)2V
Mononegavirales (O)
Filoviridae (F)
Ebolavirus (G)4
Marburgvirus (G)
Marburgvirus Marburg4
Paramyxoviridae (F)
Avulavirus (G)
Virusul bolii de Newcastle2
Henipavirus (G)
Henipavirus Hendra4
Henipavirus Nipah4
Morbillivirus (G)
Morbilivirus rujeolă2V
Respirovirus (G)
Respirovirus uman 1 (virus paragripal 1)2
Respirovirus uman 3 (virus paragripal 3)2
Rubulavirus (G)
Rubulavirus Mumps2V
Rubulavirus uman 2 (virus paragripal 2)2
Rubulavirus uman 4 (virus paragripal 4)2
Pneumoviridae (F)
Metapneumovirus (G)
Ortopneumovirus (G)
Ortopneumovirus uman (virus sinciţial respirator)2
Rhabdoviridae (F)
Lyssavirus (G)
Lyssavirusul liliacului australian3 (**)V
Lyssavirus Duvenhage3 (**)V
Lyssavirusul liliacului european 13 (**)V
Lyssavirusul liliacului european 23 (**)V
Lyssavirusul liliacului Lago3 (**)
Lysavirus Mokola3
Lyssavirus de rabie3 (**)V
Vesiculovirus (G)
Virus stomatită veziculară, veziculovirus Alagoas2
Virus stomatită veziculară, veziculovirus Indiana2
Virus stomatită veziculară, veziculovirus New Jersey2
Veziculovirus Piry (virus Piry)2
Nidovirales (O)
Coronaviridae (F)
Betacoronavirus (G)
Coronavirusul asociat sindromului respirator acut sever (virusul SARS)3
Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2)(1)3
Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS)3
Alte Coronaviridae cunoscute a fi patogene2
Picornavirusuri (O)
Picornaviridae (F)
Cardiovirus (G)
Virus Saffold2
Cosavirus (G)
Cosavirus A2
Enterovirus (G)
Enterovirus A2
Enterovirus2
Enterovirus C2
Enterovirus D, enterovirus tip 70 uman (virusul conjunctivitei hemoragice acute)2
Rinovirusuri2
Poliovirus, tip 1 şi 32V
Poliovirus, tip 2(2)3V
Hepatovirus (G)
Hepatovirus A (virus hepatită A, entrovirus uman tip 72)2V
Kobuvirus (G)
Aichivirus A (Aichi virus 1)2
Parechovirus (G)
Parechovirusuri A2
Parechovirusuri B (virus Ljungan)2
Alte Picornaviridae cunoscute a fi patogene2
Neatribuit (O)
Adenoviridae (F)2
Astroviridae (F)2
Arenaviridae (F)
Virus Mammarena (G)
Virus Mammarena brazilian4
Virus Mammarena Chapare4
Virus Mammarena Flexal3
Virus Mammarena Guanarito4
Virus Mammarena Junin4
Virus Mammarena Lassa4
Virus Mammarena Lujo4
Virus Mammarena coriomeningită limfocitară, tulpini neurotropice2
Virus Mammarena coriomeningită limfocitară (alte tulpini)2
Virus Mammarena Machupo4
Virus Mammarena Mobala2
Virus Mammarena Mopeia2
Virus Mammarena Tacaribe2
Virus Mammarena Whitewater Arroyo3
Caliciviridae (F)
Norovirus (G)
Norovirus (virus Norwalk)2
Alte Caliciviridae cunoscute a fi patogene2
Hepadnaviridae (F)
Ortohepadnavirus (G)
Virus hepatita B sau C3(**)V, D
Hepeviridae (F)
Ortohepevirus (G)
Ortohepevirus A (virus hepatită E)2
Flaviviridae (F)
Flavivirus (G)
Virus Denga3
Virus encefalită japoneză3V
Virus boala pădurii Kyasanur3V
Virus boala Louping3(**)
Virus encefalită Valea Murray (virus encefalită Australia)3
Virus febră hemoragică Omsk3
Virus Powassan3
Virus Rocio3
Virus encefalită St. Louis3
Virus encefalită transmisă de căpuşe
Virus Absettarov3
Virus Hanzalova3
Virus Hypr3
Virus Kumlinge3
Virus Negishi3
Encefalită rusă de primăvară-vară(a)3V
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip din Europa Centrală)3(**)V
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip din Extremul Orient)3
Virus encefalită transmisă de căpuşe (subtip siberian)3V
Virus Wesselsbron3(**)
Virus febră Nil de Vest3
Virus febră galbenă3V
Virus Zika2
Alte flavivirusuri cunoscute a fi patogene2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (virus hepatită C)3(**)D
Orthomyxoviridae (F)
Gammainfluenzavirus (G)
Virusul gripei de tip C2V(c)
Virusul gripei de tip A (G)
Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H5), de exemplu H5N13
Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H7), de exemplu H7N7, H7N93
Virusul gripei de tip A2V(c)
Virusul gripei de tip A/New York/1/18 (H1N1) (gripă spaniolă 1918)3
Virusul gripei de tip A/Singapore/1/57 (H2N2)3
Virusul gripei aviare slab patogene (LPAI) H7N93
Virusul gripei B (G)
Virusul gripei de tip B2V(c)
Virus Thogoto (G)
Virus Dhori (orthomyxoviridae transmis de căpuşe: Dhori)2
Virus Thogoto (orthomyxoviridae transmis de căpuşe: Thogoto)2
Papillomaviridae (F)2D(d)
Parvoviridae (F)
Eritroparvovirus (G)
Eritroparvovirus primate 1 (parvovirus uman, virus B 19)2
Polyomaviridae (F)
Betapolyomavirus (G)
Poliomavirus uman 1 (virus BK)2D(d)
Poliomavirus uman 2 (virus JC)2D(d)
Poxviridae (F)
Molluscipoxvirus (G)
Virus Molluscum contagiosum2
Ortopoxvirus (G)
Virus Cowpox2
Virus Monkeypox3V
Virus Vaccinia [incl. virusul variolei bubalinelor(e), virusul variolei elefanţilor(f), virusul variolei iepurilor(g)]2
Virus variolă (majoră şi minoră)4V
Parapoxvirus (G)
Virus Orf2
Virus pseudo variola vacii (virus nodulul mulgătorilor, Parapoxvirus bovis)2
Yatapoxvirus (G)
Virus Tanapox2
Virus maimuţa Yaba2
Reoviridae (F)
Seadornavirus (G)
Virus Banna2
Coltivirus (G)2
Rotavirus (G)2
Orbivirus (G)2
Retroviridae (F)
Deltaretrovirus (G)
Virus T limfotropic 1 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 1)3(**)D
Virus T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2)3(**)D
Lentivirus (G)
Virusul imunodeficienţei dobândite umane 13(**)D
Virusul imunodeficienţei dobândite umane 23(**)D
Virusul imunodeficienţei dobândite simiene (SIV)(h)2
Togaviridae (F)
Alphavirus (G)
Virus Cabassou3
Virusul encefalitei ecvine de est3V
Virus Bebaru2
Virus Chikungunya3(**)
Virus Everglades3(**)
Virus Mayaro3
Virus Mucambo3(**)
Virus Ndumu3(**)
Virus O’nyong-nyong2
Virus Ross River2
Virus Pădurea Semliki2
Virus Sindbis2
Virus Tonate3(**)
Virus encefalomielită ecvină venezueleană3V
Virus encefalomielită ecvină vest-americană3V
Alte alfavirusuri cunoscute a fi patogene2
Rubivirus (G)
Virus rubeolă2V
Neatribuit (F)
Deltavirus (G)
Virus hepatită delta(b)2V, D

(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activităţile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfăşoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puţin nivelul 2 de biosecuritate. Activităţile de laborator cu risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfăşoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară faţă de presiunea atmosferică.

(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

(a) Encefalită transmisă de căpuşe.

(b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezenţa unei infecţii simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectaţi de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta.

(c) Doar pentru tipurile A şi B.

(d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi.

(e) Sunt identificaţi doi viruşi: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia.

(f) Variantă a virusului variolei vacii.

(g) Variantă a virusului Vaccinia.

(h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauţie, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri.

(2) Clasificarea conform planului global de acţiune al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalaţiei, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice şi încetarea secvenţială a utilizării vaccinului polio oral.

13. Clasificarea agenţilor bolii prionice

Agent biologicClasificareNote
Agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3(**)D(a)
Variantă de agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3(**)D(a)
Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) şi al altor EST legate de animale3(**)D(a)
Agent al sindromului Gerstmann-Str├¤ussler-Scheinker3(**)D(a)
Agent al Kuru3(**)D(a)
Agent al scrapiei2

**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

(a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi.

14. Clasificarea paraziţilor

NB: 

Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.” se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologicClasificareNote
Acanthamoeba castellani2
Ancylostoma duodenale2
Angiostrongylus cantonensis2
Angiostrongylus costaricensis2
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2
Babesia microti2
Balamuthia mandrillaris3
Balantidium coli2
Brugia malayi2
Brugia pahangi2
Brugia timori2
Capillaria philippinensis2
Capillaria spp.2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
Cryptosporidium hominis2
Cryptosporidium parvum2
Cyclospora cayetanensis2
Dicrocoelium dentriticum2
Dipetalonema streptocerca2
Diphyllobothrium latum2
Dracunculus medinensis2
Echinococcus granulosus3(**)
Echinococcus multilocularis3(**)
Echinococcus oligarthrus3(**)
Echinococcus vogeli3(**)
Entamoeba histolytica2
Enterobius vermicularis2
Enterocytozoon bieneusi2
Fasciola gigantica2
Fasciola hepatica2
Fasciolopsis buski2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
Heterophyes spp.2
Hymenolepis diminuta2
Hymenolepis nana2
Leishmania aethiopica2
Leishmania braziliensis3(*)
Leishmania donovani3(*)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3(*)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3(*)
Leishmania major2
Leishmania mexicana2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3(*)
Leishmania peruviana2
Leishmania tropica2
Leishmania spp.2
Loa loa2
Mansonella ozzardi2
Mansonella perstans2
Mansonella streptocerca2
Metagonimus spp.2
Naegleria fowleri3
Necator americanus2
Onchocerca volvulus2
Opisthorchis felineus2
Opisthorchis spp.2
Paragonimus westermani2
Paragonimus spp.2
Plasmodium falciparum3(**)
Plasmodium knowlesi3(**)
Plasmodium spp. (uman şi simian)2
Sarcocystis suihominis2
Schistosoma haematobium2
Schistosoma intercalatum2
Schistosoma japonicum2
Schistosoma mansoni2
Schistosoma mekongi2
Strongyloides stercoralis2
Strongyloides spp.2
Taenia saginata2
Taenia solium3(**)
Toxocara canis2
Toxocara cati2
Toxoplasma gondii2
Trichinella nativa2
Trichinella nelsoni2
Trichinella pseudospiralis2
Trichinella spiralis2
Trichomonas vaginalis2
Trichostrongylus orientalis2
Trichostrongylus spp.2
Trichuris trichiura2
Trypanosoma brucei brucei2
Trypanosoma brucei gambiense2
Trypanosoma brucei rhodesiense3(**)
Trypanosoma cruzi3(**)
Wuchereria bancrofti2

(**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

15. Clasificarea ciupercilor

NB: 

Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.” se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

Agent biologicClasificareNote
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
Blastomyces gilchristii3
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2
Candida glabrata2
Candida parapsilosis2
Candida tropicalis2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
Cladophialophora modesta3
Cladophialophora spp.2
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2
Emmonsia parva var. crescens2
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2
Fonsecaea pedrosoi2
Histoplasma capsulatum3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
Histoplasma duboisii3
Madurella grisea2
Madurella mycetomatis2
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2
Neotestudina rosatii2
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3
Paraphyton spp.2
Rhinocladiella mackenziei3
Scedosporium apiospermum2
Scedosporium prolificans (inflatum)2
Sporothrix schenckii2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)


INDICAŢII PRIVIND MĂSURILE ŞI NIVELURILE DE IZOLARE

Notă preliminară 

Măsurile conţinute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător şi natura agentului biologic implicat.

În tabel, „Recomandat” înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
234
Loc de muncă
1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeaşi clădire.NuRecomandatDa
2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanşat pentru a permite fumigaţii.NuRecomandatDa
Facilităţi
3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spaţiu izolat adecvat.Dacă este cazulDa, în cazul în care infectarea se produce pe calea aeruluiDa
Echipament
4. Filtrarea admisiei şi evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute [HEPA(1)] sau dispozitive analogeNuDa, la evacuareDa, la admisie şi evacuare
5. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice.NuRecomandatDa
6. Impermeabilitatea suprafeţelor la apă: curăţare uşoarăDa, pentru banc şi podeaDa, pentru banc, podea şi alte suprafeţe determinate prin evaluarea risculuiDa, pentru banc, pereţi, podea şi plafon
7. Rezistenţa suprafeţelor la acizi, alcali, solvenţi, dezinfectanţiRecomandatDaDa
Sistemul de muncă
8. Accesul trebuie să fie restricţionat şi permis numai lucrătorilor special nominalizaţi.RecomandatDaDa, printr-un SAS(2)
9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare şi insecteRecomandatDaDa
10. Specificarea procedeelor de dezinfecţieDaDaDa
11. Depozitarea agenţilor biologici în loc sigurDaDaDa, depozitare sigură
12. Personalul trebuie să facă duş înainte de a părăsi zona izolată.NuRecomandatRecomandat
Deşeuri
13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranţă a carcaselor de animaleRecomandatDa, la faţa locului sau în afara acestuiaDa, la faţa locului
Alte măsuri
14. Laboratorul trebuie să îşi izoleze propriile echipamente.NuRecomandatDa
15. Existenţa unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent, care să permită vizualizarea ocupanţilorRecomandatRecomandatDa

(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer].

(2) SAS: Security Airlock System – cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată.

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)


IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE

Notă preliminară 

În tabel, „Recomandat” înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

Agenţi biologici din grupa 1

Pentru activităţile care implică utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranţă şi igienă a muncii.

Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4

Ar putea fi oportun să se selecteze şi să se combine cerinţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.

A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
234
Consideraţii generale
1. Microorganismele viabile trebuie să fie manipulate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător.DaDaDa
2. Gazele de evacuare din sistemul închis trebuie să fie tratate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
3. Prelevarea de probe, adăugarea de materiale la un sistem închis şi transferul organismelor viabile într-un un alt sistem închis trebuie să se facă astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
4. Fluidele de cultură nu trebuie să fie îndepărtate din sistemul închis, cu excepţia cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:inactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validate
5. Închiderile ermetice trebuie să fie proiectate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
6. Zona controlată trebuie proiectată astfel încât întreg conţinutul sistemului închis să poată fi reţinut în caz de deversare.NuRecomandatDa
7. Zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigaţii.NuRecomandatDa
Facilităţi
8. Personalul trebuie să aibă acces la instalaţii de decontaminare şi instalaţii sanitare.DaDaDa
Echipament
9. Aerul care intră şi cel care iese din zona controlată trebuie să fie filtrat cu ajutorul unui filtru HEPA(1).NuRecomandatDa
10. Zona controlată trebuie să fie menţinută la o presiune a aerului inferioară presiunii atmosferice.NuRecomandatDa
11. Zona controlată trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului.RecomandatRecomandatDa
Sistemul de lucru
12. Sistemele închise(2) trebuie să se afle într-o zonă controlată.RecomandatRecomandatDa, şi construită special în acest scop
13. Trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice.RecomandatDaDa
14. Accesul trebuie restricţionat şi permis numai personalului nominalizat în mod special.RecomandatDaDa, printr-un SAS(3)
15. Personalul trebuie să facă duş înainte de a părăsi zona controlată.NuRecomandatDa
16. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie.Da, îmbrăcăminte de lucruDaDa, schimbare completă
Deşeuri
17. Efluenţii de la chiuvete şi duşuri trebuie colectaţi şi inactivaţi înainte de evacuare.NuRecomandatDa
18. Tratamentul efluenţilor înainte de evacuarea finală:inactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau validate

(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer].

(2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.).

(3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp