HG 1181/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 571/2016

Hotărârea nr. 1181/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

În vigoare de la 30 septembrie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 30 septembrie 2022. Formă aplicabilă la 30 septembrie 2022.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) construcţiile speciale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire;

b) construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare;

c) clădirile sau spaţiile destinate fabricării, reparării şi modernizării produselor de tehnică militară;

d) complexul «Palat Cotroceni», imobilul «Palatul Parlamentului» şi complexul «Palatul Victoria»;

e) imobilele ce constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».

(2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile/construcţiile respective, potrivit reglementărilor specifice.”

2. După articolul 3 se introduc două noi articole, art. 31 şi 32, cu următorul cuprins:” 

Art. 31. – Expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificaţia prevăzută în:

a) reglementările tehnice de proiectare privind cerinţa de securitate la incendiu pentru expresiile: «clădire înaltă şi foarte înaltă», «clădire cu funcţiuni mixte», «încăperi cu aglomerări de persoane», «sală aglomerată», «clădire pentru comerţ» şi «construcţie închisă»;

b) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «educaţie timpurie şi învăţământ primar», «învăţământ secundar, terţiar nonuniversitar sau universitar»;

c) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «formare profesională a adulţilor»;

d) Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «centre rezidenţiale», «centre de zi», «centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială»; «centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil»; «centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei domestice»; «centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi»; «centre de zi pentru familie cu copii»;

e) anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru expresiile: «construcţii speciale».

Art. 32. – Modul de calcul al ariei desfăşurate aferente unei anumite funcţiuni dintr-o construcţie cu funcţiuni mixte se stabileşte prin normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate potrivit art. 302 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La anexa nr. 1 punctul I, literele a) şi c) se abrogă.

4. La anexa nr. 1 punctul I, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

e) pentru sedii ale instituţiilor publice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor, capelelor şi trapezelor unităţilor de cult;”.

5. La anexa nr. 1 punctul I, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:” 

i) cu funcţiuni mixte, având aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spaţiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcţiunea, suprafaţa şi numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.”

6. La anexa nr. 1, partea introductivă a punctului II se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

II. Clădire monofuncţională sau spaţiu amenajat în clădire cu funcţiuni mixte, având destinaţia de:”.

7. La anexa nr. 1 punctul II, litera b) se abrogă.

8. La anexa nr. 1 punctul II, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

e) învăţământ secundar, terţiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulţilor cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp, inclusiv spaţiile de cazare aferente;”.

9. La anexa nr. 1 punctul II, după litera e) se introduc trei noi litere, lit. e1-e3), cu următorul cuprins:” 

e1) educaţie timpurie şi învăţământ primar, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învăţământ precizate la lit. e);

e2) centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecţie specială; centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil; centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei domestice; centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafaţa desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp;

e3) centrele rezidenţiale şi centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor din domeniul protecţiei drepturilor copiilor şi ale victimelor violenţei în familie şi care nu se încadrează la lit. e), lit. e1) sau lit. d), cu suprafaţa desfăşurată mai mare sau egală cu 175 mp;”.

10. La anexa nr. 1 punctul II, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f1), cu următorul cuprins:” 

f1) spaţii comerciale din staţiile de metrou;”.

11. La anexa nr. 1 punctul II, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

k) producţie şi/sau depozitare, închise, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.”

12. La anexa nr. 1, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

III. Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfăşurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile”.

13. La anexa nr. 1 punctul IV, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spaţii publice;

. . . . . . . . . .

d) instalaţii cu rol de protecţie la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerinţa de securitate la incendiu şi intră sub incidenţa prezentei hotărâri.”

14. La anexa nr. 1, după punctul V se introduce un nou punct, pct. VI, cu următorul cuprins:” 

VI. Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate şi căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinaţie.”

15. La anexa nr. 2 punctul I, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

a) sisteme publice pentru distribuţia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepţia celor aferente staţiilor mixte de distribuţie a carburanţilor la autovehicule;

b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spaţii publice;”.

16. La anexa nr. 2, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber:

a) pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;

b) având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.”

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacşu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltan
p. Ministrul economiei,
Mihai-Ion Macaveiu,
secretar de stat
Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
Constantin-Daniel Cadariu
Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
Gabriela Firea
p. Ministrul culturii,
Diana Ştefana Baciuna,
secretar de stat
p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoş Drăgan,
secretar de stat
Ministrul educaţiei,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Constantin Budăi

Bucureşti, 29 septembrie 2022.

Nr. 1.181.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp