Hotărârea nr. 179/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Guvernul României

În vigoare de la 11 martie 2024

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 11 martie 2024. Formă aplicabilă la 11 martie 2024.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 11 mai 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la locul de muncă la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere”

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei hotărâri au ca obiect de reglementare protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, inclusiv prevenirea unor astfel de riscuri, care apar sau este posibil să apară prin expunerea la locul de muncă la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere.”

3. La articolul 5, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, pct. 21-23, cu următorul cuprins:” 

21. substanţă toxică pentru reproducere – o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent toxic pentru reproducere de categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 1.272/2008;

22. substanţă toxică pentru reproducere fără valoare-prag- o substanţă toxică pentru reproducere pentru care nu există un nivel sigur de expunere pentru sănătatea lucrătorilor şi care este identificată ca atare în coloanele de menţiuni din anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, republicată;

23. substanţă toxică pentru reproducere cu valoare-prag – o substanţă toxică pentru reproducere pentru care există un nivel sigur de expunere, sub care nu există niciun risc pentru sănătatea lucrătorilor, şi care este identificată ca atare în coloanele de menţiuni din anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată;”.

4. La articolul 5, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

3. valoare-limită – cu excepţia cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în timp a concentraţiei agentului cancerigen sau mutagen ori a unei substanţe toxice pentru reproducere în aer în zona de respiraţie a lucrătorului, pe o perioadă de referinţă specificată în prezenta hotărâre;”.

5. La articolul 5, după punctul 6 se introduc două noi puncte, pct. 7 şi 8, cu următorul cuprins:” 

7. valoare-limită biologică – limita concentraţiei în mediul biologic corespunzător a agentului în cauză, a metabolitului acestuia sau a unui indicator al efectului;

8. supravegherea stării de sănătate – evaluarea stării de sănătate a unui lucrător în funcţie de expunerea sa la locul de muncă la anumiţi agenţi cancerigeni sau mutageni ori la anumite substanţe toxice pentru reproducere.”

6. Articolele 68 se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

Art. 6. – (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei activităţi în care lucrătorii sunt sau pot fi expuşi, ca urmare a muncii lor, la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere.

(2) În cazul oricărei activităţi susceptibile să prezinte pentru lucrători un risc de expunere la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere, angajatorul este obligat să determine natura, gradul şi durata de expunere a lucrătorilor pentru a face posibile evaluarea oricărui risc pentru sănătatea şi securitatea acestora, precum şi stabilirea măsurilor care trebuie luate.

(3) Angajatorul este obligat să reînnoiască regulat evaluarea riscurilor şi în mod obligatoriu la orice modificare a condiţiilor de muncă prin care poate fi influenţată expunerea lucrătorilor la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere.

(4) Angajatorul este obligat să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă şi/sau direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, la cererea acestora, datele privind concentraţia măsurată a agenţilor cancerigeni sau mutageni ori a substanţelor toxice pentru reproducere, precum şi elementele care au servit la evaluarea prevăzută la alin. (2).

Art. 7. – La evaluarea riscului trebuie luate în considerare toate căile de pătrundere în organism a agentului cancerigen sau mutagen ori a substanţei toxice pentru reproducere, cum ar fi absorbţia transcutanată şi/sau percutanată.

Art. 8. – În situaţia în care se efectuează evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (2), angajatorii acordă o atenţie specială eventualelor efecte asupra securităţii sau sănătăţii lucrătorilor din grupurile sensibile la riscuri specifice şi, printre altele, analizează oportunitatea evitării utilizării lucrătorilor în zone în care aceştia se pot afla în contact cu agenţi cancerigeni sau mutageni ori cu substanţe toxice pentru reproducere.”

7. La capitolul II, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

SECŢIUNEA 1
Reducerea utilizării şi înlocuirea la locul de muncă a agenţilor cancerigeni sau mutageni ori a substanţelor toxice pentru reproducere” 

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 9. – Angajatorul trebuie să reducă la locul de muncă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen ori a unei substanţe toxice pentru reproducere, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa cu o substanţă, un amestec sau proces care, în condiţii de utilizare, nu este periculos ori este mai puţin periculos pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor, după caz.”

9. La capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

SECŢIUNEA a 2-a
Prevenirea şi reducerea expunerii la locul de muncă la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere” 

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 11. – Expunerea nu trebuie să se realizeze în situaţia în care s-a depăşit valoarea-limită a agentului cancerigen sau mutagen ori a substanţei toxice pentru reproducere prevăzută de prezenta hotărâre ori de Regulamentul nr. 1.272/2008, după caz.”

11. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen ori a substanţei toxice pentru reproducere printr-o substanţă, un amestec sau proces care, în condiţii de utilizare, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătate şi securitate, angajatorul trebuie să ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen ori toxic pentru reproducere să fie, atât cât este posibil din punct de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis.

(3) În cazul în care aplicarea unui sistem închis nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul se asigură că nivelul de expunere a lucrătorilor la agentul cancerigen sau mutagen ori la substanţa toxică pentru reproducere fără valoare-prag este redus la un nivel cât mai scăzut posibil din punct de vedere tehnic.”

12. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins:” 

(31) În cazul în care nu este posibil din punct de vedere tehnic să se utilizeze sau să se producă o substanţă toxică pentru reproducere cu valoare-prag într-un sistem închis, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului legat de expunerea lucrătorilor la respectiva substanţă toxică pentru reproducere cu valoare-prag.

(32) În ceea ce priveşte substanţele toxice pentru reproducere care nu se încadrează în categoria substanţelor toxice pentru reproducere fără valoare-prag sau a substanţelor toxice pentru reproducere cu valoare-prag, angajatorul aplică prevederile alin. (31). În acest caz, atunci când efectuează evaluarea riscurilor prevăzută la art. 6, angajatorul ţine seama în mod corespunzător de faptul că este posibil ca pentru o astfel de substanţă toxică pentru reproducere să nu existe un nivel sigur de expunere pentru sănătatea lucrătorilor şi stabileşte măsuri corespunzătoare în acest sens.”

13. La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă şi literele a), c)-e), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

(4) În toate cazurile în care se utilizează un agent cancerigen sau mutagen ori o substanţă toxică pentru reproducere, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri, în totalitate:

a) limitarea la locul de muncă a cantităţilor agentului cancerigen sau mutagen ori a substanţei toxice pentru reproducere;

. . . . . . . . . .

c) proiectarea unui proces de muncă şi a unor măsuri tehnice de control prin care să se evite sau să se reducă la minimum degajarea la locul de muncă de agenţi cancerigeni sau mutageni ori de substanţe toxice pentru reproducere;

d) evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni ori a substanţelor toxice pentru reproducere la sursă, aspiraţia locală sau ventilaţia generală, toate aceste metode trebuind să fie adecvate şi compatibile cu necesitatea de a proteja sănătatea publică şi mediul;

e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agenţii cancerigeni sau mutageni ori substanţele toxice pentru reproducere, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident;

. . . . . . . . . .

j) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor indicatoare de avertizare şi de securitate adecvate, inclusiv a indicatorului «Fumatul interzis», în zonele în care lucrătorii sunt sau pot fi expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere;

. . . . . . . . . .

l) asigurarea unor mijloace care să permită depozitarea, manipularea şi transportul fără risc al agenţilor cancerigeni sau mutageni ori al substanţelor toxice pentru reproducere, în special prin utilizarea de recipiente ermetice şi etichetate clar şi vizibil;”.

14. La articolul 14, literele a), b) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

a) activităţile desfăşurate şi/sau procesele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizează agenţi cancerigeni sau mutageni ori substanţe toxice pentru reproducere;

b) cantităţile fabricate sau utilizate de substanţe ori amestecuri care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni ori substanţe toxice pentru reproducere;

. . . . . . . . . .

g) cazurile de înlocuire a agenţilor cancerigeni sau mutageni ori a substanţelor toxice pentru reproducere.”

15. La articolul 19, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

Art. 19. – Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care există risc de contaminare cu agenţi cancerigeni sau mutageni ori cu substanţe toxice pentru reproducere, să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că:

a) lucrătorii nu mănâncă, nu beau şi nu fumează în zonele de lucru în care există riscul contaminării cu agenţi cancerigeni sau mutageni ori cu substanţe toxice pentru reproducere;”.

16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:

a) adaptată astfel încât să ţină seama de un risc nou sau modificat, în special atunci când lucrătorii sunt expuşi sau pot să fie expuşi la noi agenţi cancerigeni sau mutageni ori la noi substanţe toxice pentru reproducere sau la mai mulţi agenţi cancerigeni sau mutageni ori la mai multe substanţe toxice pentru reproducere diferite, inclusiv la cele prezente în medicamente care conţin substanţe chimice periculoase, sau atunci când se modifică împrejurările legate de activitatea profesională a lucrătorilor;

b) organizată periodic în unităţile de asistenţă medicală pentru toţi lucrătorii care sunt expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere, în special atunci când sunt utilizate noi medicamente care conţin substanţe chimice periculoase care includ respectivele substanţe;

c) repetată periodic în alte unităţi, dacă este necesar.”

17. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 22. – (1) Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii cu privire la instalaţiile şi recipientele lor auxiliare care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni ori substanţe toxice pentru reproducere, să asigure etichetarea clară şi lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor şi instalaţiilor care conţin agenţi cancerigeni sau mutageni ori substanţe toxice pentru reproducere şi să afişeze semne de avertizare în mod cât mai vizibil.

(2) În cazul în care în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată, se prevede o valoare-limită biologică, supravegherea stării de sănătate este obligatorie pentru lucrul cu agentul cancerigen sau mutagen ori cu substanţa toxică pentru reproducere în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa respectivă.

(3) Lucrătorii sunt informaţi cu privire la cerinţa prevăzută la alin. (2) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul expunerii la agentul cancerigen sau mutagen ori la substanţa toxică pentru reproducere indicată.”

18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 24. – Angajatorul trebuie să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora la procesul de stabilire a măsurilor privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea acestora la acţiunea agenţilor cancerigeni ori mutageni ori a substanţelor toxice pentru reproducere în timpul activităţii desfăşurate la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. La articolul 25, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

(2) Măsurile pentru supravegherea medicală a lucrătorilor, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigură de către angajator astfel încât fiecare lucrător care desfăşoară activităţi cu risc pentru securitatea şi/sau sănătatea sa la locul de muncă să fie supus unei supravegheri medicale atât

a) înainte de expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere, cât şi

b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere.

. . . . . . . . . .

(4) Dacă se constată că un lucrător prezintă manifestări clinice susceptibile a fi rezultatul expunerii la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere sau dacă se constată că a fost depăşită o valoare-limită biologică, medicul de medicina muncii sau direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti poate solicita ca şi alţi lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul supravegherii stării de sănătate.”

20. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

Art. 26. – (1) Atunci când se asigură supravegherea stării de sănătate se completează un dosar medical individual, iar medicul responsabil cu supravegherea stării de sănătate sau direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti propune toate măsurile individuale de protecţie sau de prevenire ce trebuie luate cu privire la fiecare lucrător.

(2) Monitorizarea biologică şi cerinţele conexe fac parte din supravegherea stării de sănătate.”

21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 31. – Toate cazurile de cancer, efectele negative asupra funcţiei sexuale şi fertilităţii ce afectează lucrătorii adulţi, bărbaţi şi femei, sau efectele toxicităţii evolutive asupra descendenţilor, identificate ca rezultat al expunerii în muncă la un agent cancerigen sau mutagen ori la o substanţă toxică pentru reproducere, trebuie raportate direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.”

22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 32. – (1) Lista prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) şi dosarul medical prevăzut la art. 26 alin. (1) trebuie păstrate:

a) cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, în ceea ce priveşte agenţii cancerigeni şi mutageni;

b) timp de 5 ani de la încetarea expunerii, în ceea ce priveşte substanţele toxice pentru reproducere.”

23. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

Art. 33. – (1) Valorile-limită prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 11, precum şi perioada specificată la art. 5 pct. 3 sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, după caz, la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată.

(2) Valorile-limită biologice şi alte informaţii pentru supravegherea stării de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006, republicată.”

24. La anexa nr. 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

1. Medicul de medicina muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere trebuie să cunoască bine condiţiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător. Medicii de medicina muncii responsabili de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuşi la agenţi cancerigeni sau mutageni ori la substanţe toxice pentru reproducere trebuie să urmeze periodic programe specifice de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul prevenirii riscului profesional.”

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 29 iulie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 

5. valoare-limită biologică – limita concentraţiei în mediul biologic corespunzător a agentului în cauză, a metabolitului acestuia sau a unui indicator al efectului;

6. supravegherea stării de sănătate – evaluarea stării de sănătate a unui lucrător în funcţie de expunerea sa la anumiţi agenţi chimici la locul de muncă;”.

2. La anexa nr. 1, numerele curente 15, 48, 87, 97, 276, 373, 401, 408 şi 469 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.CAS(1)EC(2)
(EINECS)
Denumirea agentului chimicAcţiunea cutanată(3)Valoare-limită de expunere profesionalăMenţiuni(8)
8 ore(4)Termen scurt(5)
(15 min)
mg/m3(6)ppm(7)mg/m3(6)ppm(7)
„15.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilP1R1B
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
48.107-13-1203-466-5AcrilonitrilP;
P(15)
10,4541,8C1B
Valoarea-limită se aplică de la 5 aprilie 2026.
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
87.71-43-2200-753-7BenzenP0,660,2C1A; M1B
Valoare-limită de 1 ppm
(3,25 mg/m3) până la 5 aprilie 2024
Valoare-limită de 0,5 ppm
(1,65 mg/m3)
de la 5 aprilie 2024 până la 5 aprilie 2026
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
97.80-05-7201-245-8Bisfenol A/4,4′- Izopropilidendifenol2Fracţiune inhalabilă R1B
Dir. 2017/164
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
276.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter/ 2-MetoxietanolP1R1B
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
373.872-50-4212-828-11-Metil-2-pirolidonăP40108020R1B
Dir. 2009/161
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
401.Compuşi de nichelP(13)0,01(18)
0,05(19)
C1A
Valoarea-limită(18) se aplică de la 18 ianuarie 2025.
Valoarea-limită(19) se aplică de la 18 ianuarie 2025.
Până atunci se aplică o valoare-limită de 0,1 mg/m3(19).
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
408.98-95-3202-716-0NitrobenzenP10,2C2; R1B
Dir. 2006/15
Dir. 2022/431
. . . . . . . . . .
469.Plumb şi compuşii săi anorganici
(exprimaţi în Pb)
0,15Dir. 98/24 R1A
Dir. 2022/431″

3. La anexa nr. 1, după nota de subsol (17) se introduc două noi note de subsol, notele (18) şi (19), cu următorul cuprins:” 

(18) Fracţia respirabilă, măsurată drept conţinut de nichel.

(19) Fracţia inhalabilă, măsurată drept conţinut de nichel.”

4. La anexa nr. 2, titlul şi punctul 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:” 


VALORI-LIMITĂ BIOLOGICE
şi măsuri de supraveghere a stării de sănătate

1. Plumbul şi compuşii săi ionici

1.1. Monitorizarea biologică trebuie să includă măsurarea nivelului de plumb din sânge pe baza spectrometriei de absorbţie sau a unei metode care duce la rezultate echivalente. Valoarea-limită biologică cu caracter obligatoriu este 70 μg Pb/100 ml de sânge.

1.2. Supravegherea medicală se efectuează în cazul expunerii la o concentraţie de plumb în aer mai mare de 0,075 mg/m3, calculată ca medie ponderată în timp pentru o perioadă de 40 de ore pe săptămână, sau în cazul în care nivelul de plumb din sânge măsurat la unii lucrători este mai mare de 40 μg Pb/100 ml de sânge.”


*
Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2022/431 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2022 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 88 din 16 martie 2022.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacşu
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Ilie Stanciu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Alexandru Rafila
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Mircea Fechet
Ministrul afacerilor externe,
Luminiţa-Teodora Odobescu

Bucureşti, 28 februarie 2024.

Nr. 179.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp