HG 537/2007 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în prevenirea și stingerea incendiilor

În vigoare de la 11 august 2007

Consolidarea din data de 15 martie 2024 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12 iunie 2007

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 203/2018.
Ultimul amendament în 24 august 2018.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

a) exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele, lămpile de control şi altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzător, precum şi a mijloacelor de iluminat cu flacără, cum sunt felinarele, lămpile, lumânările, faclele, chibriturile, brichetele şi altele asemenea, în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie stabilite şi marcate ca atare;

c) nesupravegherea copiilor de către persoanele în grija cărora se află aceştia, dacă prin aceasta s-a cauzat producerea de incendii;

d) depozitarea cenuşii fierbinţi sau a jăraticului în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi neluarea măsurilor pentru stingerea acestora în condiţii de vânt;

e) păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât cele admise prin reglementările tehnice, în ambalaje neconforme ori neetanşe, în locuri neventilate sau neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de razele solare;

f) accesul salariaţilor sau al altor persoane în spaţii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare în scenariile de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic şi de lucru decât cel prevăzut în instrucţiunile specifice, dacă acesta poate genera explozii sau incendii;

g) neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea normală este întreruptă;

2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

a) exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, în alte condiţii decât cele prevăzute în reglementările tehnice;

b) folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

c) neluarea măsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nemenţinerea în stare de funcţionare sau la parametrii prevăzuţi de reglementările tehnice a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice;

d) nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile şi a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

e) lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice în scopul depistării şi cunoaşterii oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;

f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

g) folosirea în spaţii ori în locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite şi marcate ca atare, a maşinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcţionării;

h) folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta;

i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

j) neasigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la folosirea focului deschis pe timpul spectacolelor şi concertelor, la restaurante, baruri, cluburi, discoteci sau altele asemenea;

k) fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;

3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, de către administratorul operatorului economic, de către conducătorul instituţiei ori, după caz, de către primar a fişei obiectivului sau a localităţii, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, precum şi a documentelor specifice, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a analizei capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

d) nerealizarea de către administratorul operatorului economic ori de către conducătorul instituţiei, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului sau de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

e) lăsarea în funcţiune a sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucţiunile de utilizare o interzic;

f) neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de protecţie a instalaţiilor ori a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

g) păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;

h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecţie necesare evitării aprinderii acestora;

i) nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu;

j) nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condiţiile legii;

k) depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case ale scărilor din construcţii civile;

l) blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu;

m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de stingere a incendiilor;

n) neîntreţinerea de către cei în drept în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

o) nerealizarea tratării sau protejării, conform reglementărilor tehnice, a elementelor de construcţie şi a materialelor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge, precum şi executarea operaţiunilor respective de către persoane neatestate sau utilizarea în acest scop de produse necertificate;

p) neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;

q) neafişarea şi neactualizarea, după caz, conform reglementărilor tehnice specifice, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum şi a planurilor de evacuare în caz de incendiu;

r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi;

t) reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor căi destinate evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;

u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate la incendiu;

4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie în condiţii care creează risc de incendiu, din cauza nerespectării instrucţiunilor de funcţionare sau de apărare împotriva incendiilor;

b) folosirea mijloacelor prevăzute la lit. a) cu defecţiuni sau improvizaţii ori în condiţii care nu asigură protecţia la foc faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

c) neorganizarea de către administratorul operatorului economic sau de către conducătorul instituţiei ori persoana responsabilă a intervenţiei în caz de incendiu;

d) neadoptarea de către cei în drept a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;

e) nereglementarea de către persoanele abilitate a modului de execuţie a lucrărilor cu foc deschis;

f) executarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziţii interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile menţionate în permisul de lucru cu foc;

g) introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public, a produselor şi substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiţii decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;

h) nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi utilizarea gazelor naturale sau a gazelor petroliere lichefiate;

i) neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenţie şi de evacuare a persoanelor în caz de incendiu, precum şi neparticiparea la exerciţiile tactice de intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

j) efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, la instalaţiile de protecţie la incendii ori la autospeciale şi utilaje de intervenţie, fără luarea măsurilor alternative de apărare împotriva incendiilor;

k) neorganizarea şi nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum şi cu persoanele din afara operatorului economic sau instituţiei care au acces în locuri cu risc de incendiu;

l) nerespectarea distanţelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor măsuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi;

m) neîntocmirea registrului de control al sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la solicitarea organului de control;

5. cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

a) scoaterea din funcţiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor în alte situaţii decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcţionării acestora la parametrii proiectaţi;

b) transportul, manipularea şi depozitarea substanţelor şi a produselor combustibile, precum şi a celor cu tendinţă de autoaprindere, fără a ţine seama de proprietăţile lor fizicochimice, sau în ambalaje neconforme ori neinscripţionate corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie şi pentru stabilirea procedeelor de stingere, precum şi neasigurarea substanţelor specifice de stingere ori de neutralizare;

c) neasigurarea de către transportatori a măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă în trafic;

d) depăşirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări ori în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie în construcţiile publice civile, de producţie sau de depozitare;

e) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 2. – (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

24/08/2018 – alineatul a fost abrogat prin Lege 203/2018.

Art. 3. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii.

(2) Primarii pot constata contravenţiile şi aplica sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g)-m), s) şi t), alin. (4) lit. l) şi alin. (5) lit. e).

Art. 4. – Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 1 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

Art. 6. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat

Bucureşti, 6 iunie 2007.

Nr. 537.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp