HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 (*actualizată*)

HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 (*actualizată*)

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
(actualizată la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT   GUVERNUL

–––-
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul I Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
Articolul 2
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta.
–––-
Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
Articolul 3
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.
Articolul 4
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.
Articolul 5
Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate – semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz;
b) semnal de interzicere – semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
c) semnal de avertizare – semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol;
d) semnal de obligativitate – semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor – semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
f) semnal de indicare – semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e);
g) panou – semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
h) panou suplimentar – panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii suplimentare;
i) culoare de securitate – culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică;
j) simbol sau pictogramă – imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament specific şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă;
k) semnal luminos – semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţă luminoasă;
l) semnal acustic – semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
m) comunicare verbală – mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;
n) gest-semnal – mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.
Capitolul II Obligaţiile angajatorilor
Secţiunea 1 Obligaţii generale
Articolul 6
(1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice existenţa acesteia.
(2) Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.
Articolul 7
Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 8
În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.
Secţiunea a 2-a Informarea şi instruirea lucrătorilor
Articolul 9
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
Articolul 10
(1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006.
(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.
Secţiunea a 3-a Consultarea şi participarea lucrătorilor
Articolul 11
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.
Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 12
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogă.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
p. Ministrul sănătăţii publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat
Ministrul mediului
şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Bucureşti, 26 iulie 2006.
Nr. 971.

Anexa 1
1. Observaţii preliminare
1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate, în conformitate cu obligaţiile generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în anexele nr. 2-9 la hotărâre.
1.2. Prezenta anexă introduce cerinţe specifice privind semnalizările de securitate şi/sau de sănătate, descrie diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind interşanjabilitatea şi complementaritatea acestora.
1.3. Semnalizările de securitate şi/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informaţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
2. Modalităţi de semnalizare
2.1. Semnalizare permanentă
2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.
Trebuie să se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării şi identificării materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor anexei nr. 3.
2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.
2.1.4. Căile de circulaţie trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.
2.2. Semnalizarea ocazională
2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice şi/sau comunicare verbală, ţinându-se seama de interşanjabilitatea şi combinaţiile prevăzute la pct. 3, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de urgenţă a persoanelor.
2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală.
3. Interşanjabilitatea şi combinarea semnalizărilor
3.1. Dacă eficienţa este aceeaşi, se poate alege între următoarele:
a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări;
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;
c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.
3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare:
a) semnal luminos şi semnal acustic;
b) semnal luminos şi comunicare verbală;
c) gest-semnal şi comunicare verbală.
4. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de securitate:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Culoare   Semnificaţie sau scop     Indicaţii şi precizări
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Roşu      Semnal de interdicţie      Atitudini periculoase
        ───────────────────────────────────────────────────────────────
        Pericol-alarmă      Stop, oprire, dispozitiv de oprire de
                     urgenţă
                     Evacuare
        ───────────────────────────────────────────────────────────────
        Materiale şi echipamente Identificare şi localizare
        de prevenire şi stingere
        a incendiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Galben sau   Semnal de avertizare   Atenţie, precauţie
galben-oranj               Verificare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Albastru    Semnal de obligaţie    Comportament sau acţiune specifică
                     Obligaţia purtării echipamentului
                     individual de protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verde      Semnal de salvare sau   Uşi, ieşiri, căi de acces,
        de prim ajutor      echipamente, posturi, încăperi
        ───────────────────────────────────────────────────────────────
        Situaţie de securitate  Revenire la normal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Eficienţa semnalizării nu trebuie să fie afectată de:
5.1. prezenţa unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele:
a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanţă prea mică unul faţă de celălalt;
b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate;
c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent;
e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;
5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curăţate, întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale.
7. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanţa riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.
8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
9. Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie să indice, prin declanşarea sa, începutul acţiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acţiunea. Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.
10. Semnalele luminoase şi acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionări şi a eficienţei lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin verificări periodice.
11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie.
12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.
În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008.
–––-
Pct. 12 de la anexa 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
––
Anexa 2
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi echipamente de stingere a incendiilor.
1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile.
1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămână neschimbată şi nicio diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificaţiei.
1.4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.
1.5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.
2. Condiţii de utilizare
2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, şi într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.
În cazul în care condiţiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/654/CEE.
2.2. Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifică nu mai există.

3. Panouri utilizate*)
3.1. Panouri de interdicţie
Caracteristici intrinseci:
a) formă rotundă;
b) pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).

panouri de interdictie

3.2 Panouri de avertizare
Caracteristici intrinseci:
a) formă triunghiulară
b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie sa acopere cel puţin 50 % din suprafaţa panoului).

panouri de avertizare

3.2.1. Panoul „Materiale inflamabile” se utilizează şi în, lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.
3.2.2. Abrogat.
–––-
Pct. 3.2.2. al anexei 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
3.3. Panouri de obligativitate
Caracteristici intrinseci:
a) forma rotundă;
b) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50 % din suprafaţa panoului).

panouri de obligativitate

3.4. Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor
Caracteristici intrinseci:
a) formă dreptunghiulară sau pătrată
b) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel putin 50 % din suprafaţa panoului).

panouri de salvare si acordarea primului ajutor

3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor
Caracteristici intrinseci:
a) formă dreptunghiulară sau pătrată
b) pictogramă albă pe fond rosu (partea rosie trebuie să acopere cel putin 50 % din suprafaţa panoului).

panouri PSI

––

Anexa 3
1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale (Regulamentul nr. 1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.
Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.
Etichetele prevăzute la prima teză pot fi:
a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008;
b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul;
c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.
–––-
Pct. 1 al anexei 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiţii:
a) pe partea/părţile vizibilă/vizibile;
b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.
3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 şi condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.
4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 şi 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele şi punctele de racordare, şi la distanţe aproximativ egale.
5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.
Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare „pericol general”.
Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv.
–––-
Pct. 5 al anexei 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
––
Anexa 4
1. Observaţie preliminară
Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii şi stingerii incendiilor.
2. Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament şi prin amplasarea unui panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.
3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roşie.
Suprafaţa roşie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului.
4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor echipamente.
––
Anexa 5
1. Semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase
1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cădere a obiectelor şi persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roşie alternativ cu culoarea albă.
1.2. Dimensiunile marcajului trebuie să ţină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.
1.3. Benzile galben-negre sau roşu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° şi să aibă dimensiunile aproximativ egale.

1.4. Exemplu:

banzi semnalizare

2. Marcarea căilor de circulaţie
2.1. Căile de circulaţie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferinţă albă sau galbenă, ţinându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinaţia şi echipamentul încăperilor impun acest lucru pentru protecţia lucrătorilor.
2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se ţină seama de distanţele de securitate necesare între vehiculele care pot circula în zonă şi orice obiect aflat în apropiere, precum şi între pietoni şi vehicule.
2.3. Căile permanente de circulaţie situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepţie cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.
––

Anexa 6
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.
1.2. Suprafaţa luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conţine o pictogramă pe un fond determinat.
1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori şi semnificaţiei acestora care figurează la pct. 4 din anexa nr. 1.
1.4. Atunci când semnalul conţine o pictogramă, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât şi unul intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenţă mai mare de intervenţie ori de acţiune solicitată sau impusă.
Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel încât:
a) să asigure o bună percepţie a mesajului;
b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât şi cu un semnal luminos continuu.
2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea acestuia, codul semnalului luminos trebuie să fie identic.
2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu un bec de rezervă.
––
Anexa 7
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Un semnal acustic trebuie:
a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător;
b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale.
1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvenţă variabilă, cât şi cu frecvenţă constantă, frecvenţa variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvenţa constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenţă crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată.
2. Codul care trebuie utilizat
Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.
––
Anexa 8
1. Caracteristici intrinseci
1.1. Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau un emiţător şi unul ori mai mulţi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple şi clare.
1.3. Calităţile de comunicare ale vorbitorului şi facultăţile auditive ale auditorilor trebuie să asigure o comunicare verbală sigură.
1.4. Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, prin voce umană ori artificială, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.
2. Reguli specifice de utilizare
2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunţa şi înţelege corect mesajul verbal şi pentru a adopta, în consecinţă, comportamentul corespunzător în domeniul securităţii şi/sau al sănătăţii.
2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite cuvinte-cod, ca de exemplu:

  a) start - pentru a indica începerea comenzii;
  b) stop - pentru a întrerupe sau a termina o mişcare;
  c) opreşte - pentru a opri operaţiunea;
  d) ridică - pentru a ridica o greutate;
  e) coboară - pentru a coborî o greutate;
  f) înainte  ┐
  g) înapoi   │ sensul mişcărilor respective trebuie
  h) dreapta   > coordonate, când este cazul, cu gesturile
  i) stânga   │ de semnalizare corespunzătoare;
         ┘
  j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgenţă;
  k) repede - pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate.

––
Anexa 9
1. Caracteristici
1.1. Gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, uşor de executat şi de înţeles şi bine diferenţiate de alte gesturi-semnal.
1.2. Utilizarea în acelaşi timp a ambelor braţe trebuie să se facă în mod simetric şi pentru executarea unui singur gest-semnal.
1.3. Gesturile utilizate pot varia uşor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentările prevăzute la pct. 3, cu condiţia să respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 şi 1.2, cu condiţia ca semnificaţia şi înţelegerea lor să fie cel puţin echivalente.
2. Reguli de utilizare specifice
2.1. Persoana care emite semnale, denumită agent de semnalizare, transmite instrucţiunile de manevră, utilizând gesturi-semnal, către persoana care recepţionează semnale, denumită operator.
2.2. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfăşurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.
2.3. Responsabilităţile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcţionarea manevrelor şi asigurarea securităţii lucrătorilor aflaţi în apropiere.
2.4. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie să se prevadă încă unul sau mai mulţi agenţi de semnalizare.
2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanţiile de securitate necesare, operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucţiuni.
2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi
2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie să poată fi uşor recunoscut de către operator.
2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de recunoaştere adecvate, de exemplu: vestă, cască, manşoane, banderole, palete.
2.6.3. Elementele de recunoaştere trebuie să fie viu colorate, de preferinţă toate de aceeaşi culoare, utilizată exclusiv de agentul de semnalizare.

3. Gesturi codificate utilizabile
Observaţii preliminare:
Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează aceleaşi manevre, aplicabile la nivel naţional în anumite sectoare de activitate.

gesturi generale
miscari verticale
miscari orizontale
pericol

––

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp