Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Guvernul României

În vigoare de la 06 mai 2021

Consolidarea din data de 25 iulie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 06 mai 2021

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 208/2021.
Ultimul amendament în 25 iulie 2021.

25/07/2021 – titlul document a fost modificat prin Lege 208/2021

Digitalizarea relaţiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice avansate sau calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în toate documentele necesare desfăşurării acestora şi simplificarea mecanismelor de desfăşurare a telemuncii, inclusiv în ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, reprezintă o măsură importantă asumată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Programul de guvernare.

Ţinând cont de evoluţia pieţei forţei de muncă şi a relaţiilor angajator-angajat şi având în vedere necesitatea instituirii unor relaţii de muncă mai flexibile, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie a salariaţilor, în considerarea faptului că Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca act fundamental care reglementează relaţiile de muncă din România, trebuie să reflecte realitatea economică în cadrul căreia se manifestă aceste relaţii şi în acelaşi timp trebuie să răspundă necesităţilor pieţei muncii în contextul crizei economice actuale şi cu anticiparea corectă a evoluţiilor următoare, având în vedere dreptul angajatorului de organizare şi funcţionare a unităţii, ţinând cont de faptul că relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe, ţinând cont de faptul că modificările induse de evoluţiile tehnologice rapide reprezintă provocări considerabile pentru o piaţă a muncii care evoluează într-un ritm alert, având în vedere nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane, se impune reglementarea posibilităţii angajatorului de a utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract şi altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, în considerarea faptului că introducerea măsurilor propuse creează avantaje în domeniul relaţiilor de muncă prin reglementarea unor măsuri de necesitate imediată pentru desfăşurarea în bune condiţii a muncii la distanţă, respectiv munca la domiciliu şi telemunca, ţinând cont de faptul că neluarea acestor măsuri ar avea drept consecinţă apariţia unor mari dificultăţi în aplicarea practică a muncii la distanţă, luând în considerare lipsa unui cadru normativ adaptat la schimbările de pe piaţa muncii care a determinat ca în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului să fie lipsită de aplicabilitate, având în vedere necesitatea asigurării predictibilităţii şi siguranţei circuitului juridic în domeniul relaţiilor de muncă, luând în considerare importanţa deosebită prin care utilizarea acestor instrumente moderne vine în sprijinul atât al angajaţilor, cât şi al angajatorilor şi flexibilizează şi simplifică relaţiile de muncă în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al necesităţii păstrării distanţării sociale, având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, s-a constatat necesitatea unei mai mari flexibilităţi a timpului de muncă atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, ceea ce poate determina nevoia încheierii mai multor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.

Potrivit datelor furnizate de Inspecţia Muncii, în luna martie 2020, în registrul general de evidenţă a salariaţilor erau înregistrate 50.577 de contracte individuale de muncă cu clauză de telemuncă, în luna decembrie a aceluiaşi an erau înregistrate 383.300, iar în luna martie 2021 sunt 394.415 de astfel de contracte de muncă.

În acest sens, flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă la realităţile socioeconomice actuale în raport cu evoluţia dinamică a pieţei muncii, care în contextul crizei economice întâmpină numeroase dificultăţi, sunt apreciate ca oportune şi necesare.

De asemenea, ţinând cont de faptul că în continuare se menţin regulile de distanţare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care telemunca este o soluţie dezirabilă, este necesară sprijinirea angajatorilor în a utiliza forme alternative de muncă şi de a simplifica procedurile specifice activităţii de resurse umane.

În contextul epidemiologic actual trebuie luate măsuri urgente care să aibă un impact pozitiv pe piaţa muncii şi care să ţină cont de acţiunile din planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice, este necesar să fie implementate o serie de măsuri şi în România, neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra situaţiei angajaţilor şi altor categorii de persoane, în actualul context epidemiologic.

În contextul epidemiologic actual s-a intensificat modalitatea de desfăşurare a activităţilor prin mijloace de comunicare la distanţă, aşadar, criza provocată de pandemie a accelerat telemunca, care a fost un sprijin real pentru anumite sectoare de activitate.

Având în vedere că tendinţa de a lucra de la distanţă va fi vizibilă în multe aspecte ale vieţii noastre şi de acum încolo, luând în considerare faptul că telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în considerarea faptului că activitatea de telemuncă are un caracter specific, desfăşurându-se de la distanţă, şi nu într-un loc de muncă organizat de angajator, având în vedere faptul că prevederile existente incumbă angajatorului obligaţia de a asigura telesalariatului primirea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă, întrucât este dificil de precizat/stabilit a priori locul de muncă al telesariatului, răspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariaţilor trebuie să fie raportată la caracterul deosebit al activităţii de telemuncă, întrucât pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se consultă reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă, având în vedere că dispoziţia referitoare la instruirea în format electronic este o alternativă ce poate fi sau nu adoptată de către angajatori, ţinând cont de faptul că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, iar în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul este obligat să ia şi măsurile necesare pentru informarea şi instruirea lucrătorilor, ţinând cont de riscurile de a pierde salariaţi care reclamă nevoia adaptării relaţiilor de muncă la noile realităţi economice, sociale şi tehnologice, având în vedere nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea adaptării la modificările induse de evoluţiile tehnologice, considerăm că este necesar să se permită angajatorului realizarea instruirii lucrătorilor şi prin mijloace electronice, ca alternativă la soluţia legislativă actuală.

Având în vedere preocupările la nivel european privind noile forme de muncă, precum şi măsurile stabilite în contextul actual, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, şi luând în considerare politica de digitalizare şi folosirea mijloacelor de comunicare electronică, apreciem necesară adoptarea unor măsuri adecvate.

Ţinând cont de faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri, în contextul celor mai sus menţionate, ar putea duce la crearea unor dificultăţi în procesul de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în general, proces care are ca scop dobândirea de către lucrători a cunoştinţelor necesare pentru ca activitatea lor să se desfăşoare cu respectarea măsurilor de prevenire stabilite în funcţie de riscurile identificate la locurile de muncă, pentru protejarea sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi psihice a acestora, precum şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (11)-(17), cu următorul cuprins:” 

(11) Părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(12) Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(13) Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(14) Forma scrisă a înscrisurilor cerute de prezenta lege se consideră îndeplinită şi dacă înscrisul este întocmit în formă electronică şi este semnat cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, în condiţiile legii.

25/07/2021 – alineatul a fost abrogat prin Lege 208/2021.

(15) În raporturile angajatorului cu instituţiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat.

25/07/2021 – alineatul a fost abrogat prin Lege 208/2021.

(16) Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(17) La încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă, părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică, în condiţiile prezentei legi.”

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

11. La articolul 16, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:

25/07/2021 – punctul a fost introdus prin Lege 208/2021.” 

(18) Organele de control competente au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, contractele individuale de muncă şi actele adiţionale, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita şi în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic şi anterior efectuării controlului.”

2. La articolul 17 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:” 

o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate.”

25/07/2021 – litera a fost modificată prin Lege 208/2021

3. La articolul 110, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:” 

(3) Salariaţii cu munca la domiciliu au obligaţia de a respecta şi de a asigura confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu.”

Art. II. – Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;”.

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.”

3. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se abrogă.

4. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”

5. La articolul 8 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:” 

f) să respecte şi să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în timpul desfăşurării activităţii de telemuncă.”

6. La articolul 11, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

25/07/2021 – punctul a fost introdus prin Lege 208/2021.” 

g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.”

Art. II1. – La articolul 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:” 

(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unităţii, fie online.”

Art. III. – După alineatul (3) al articolului 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:” 

(4) Dovada instruirii prevăzută la art. 20 poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern.

(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.”

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

Art. IV. – (1) Noţiunile de semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată şi sigiliul electronic, utilizate în cuprinsul actelor normative care fac obiectul art. I-III din prezenta ordonanţă de urgenţă, au înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(2) Angajatorul poate suporta, pentru el şi pentru angajaţii săi, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă.

25/07/2021 – alineatul a fost modificat prin Lege 208/2021

(21) Cheltuielile efectuate de angajator, prevăzute la alin. (2), reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

25/07/2021 – alineatul a fost introdus prin Lege 208/2021.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Raluca Turcan
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Ciprian-Sergiu Teleman
Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare

Bucureşti, 5 mai 2021.

Nr. 36.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp