HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
EMITENT   GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 18 august 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Capitolul I Dispoziţii generale
Articolul 1
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4.
Articolul 2
Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.
Articolul 3
Prezenta hotărâre nu se aplică:
a) cabinei soferului sau cabinei de comanda în cazul vehiculelor şi maşinilor;
b) sistemelor informatice de la bordul mijloacelor de transport;
c) sistemelor informatice destinate în principal utilizării publice;
d) sistemelor portabile care nu se utilizează în mod prelungit la postul de lucru;
e) maşinilor de calculat, caselor de marcat şi oricărui echipament prevăzut cu un mic dispozitiv de afişare sau de măsurare a datelor, necesar pentru utilizarea directa a acestui echipament;
f) maşinilor de scris de conceptie clasica, de tipul „maşini de scris cu fereastra”.
Articolul 4
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) echipament cu ecran de vizualizare – ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit;
b) post de lucru – ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevăzut cu tastatura, sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfata operator/masina, accesorii opţionale, periferice, inclusiv unitate de discheta şi/sau unitate optica, telefon, modem, imprimanta, suport pentru documente, scaun, masa sau suprafaţa de lucru, precum şi mediul de muncă înconjurător;
c) lucrator – orice persoană angajata, definită conform prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006, care foloseşte în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru.
Capitolul II Obligaţiile angajatorilor
Articolul 5
Angajatorii au obligaţia de a face o analiza a posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare mentala.
Articolul 6
Angajatorii trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constatate pe baza analizei care face obiectul art. 5, ţinând seama de efectele suplimentare şi/sau combinate ale riscurilor identificate.
Articolul 7
Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru sa îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 8
Angajatorul trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnica a ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea în faţa ecranului de vizualizare.
Capitolul III Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Articolul 9
(1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie să fie informati asupra tuturor aspectelor legate de securitatea şi sănătatea la postul de lucru, în special asupra măsurilor aplicabile posturilor de lucru, măsuri implementate conform art. 5, 6, 8 şi 12-16.
(2) Lucrătorii sau reprezentanţii lor trebuie să fie informati cu privire la toate măsurile de securitate şi sănătate luate potrivit prezentei hotărâri.
Articolul 10
Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, fiecare lucrator trebuie să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de câte ori organizarea postului de lucru se modifica semnificativ.
Articolul 11
Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele la care se face referire în prezenta hotărâre se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.
Capitolul IV Protecţia ochilor şi a vederii
Articolul 12
Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii, efectuat de o persoană care are competenţa necesară:
a) înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
b) ulterior, la intervale regulate;
c) ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
Articolul 13
Lucrătorii beneficiază de un examen oftalmologic, dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 arata ca acesta este necesar.
Articolul 14
Dacă rezultatele examenului prevăzut la art. 12 sau ale examenului la care face referire art. 13 arata ca este necesar şi dacă nu se pot utiliza dispozitive normale de corectie, lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corectie speciale, care să corespundă activităţii respective.
Articolul 15
Măsurile luate potrivit art. 12-14 nu trebuie să implice în nici un caz costuri financiare pentru lucrători.
Articolul 16
Protecţia ochilor şi a vederii lucrătorilor poate fi asigurata din punctul de vedere al costurilor în cadrul sistemului naţional de sănătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul V Sancţiuni
Articolul 17
Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz.
Capitolul VI Dispoziţii finale
Articolul 18
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Eugen Tapu-Nazare,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat
Bucureşti, 9 august 2006.
Nr. 1.028.

Anexa
CERINŢE MINIME
OBSERVATIE PRELIMINARĂ
Obligaţiile prevăzute în prezenta anexa se aplică în vederea realizării obiectivelor prezentei hotărâri şi în măsura în care, pe de o parte, elementele avute în vedere sunt prezente la postul de lucru şi, pe de altă parte, cerinţele sau caracteristicile intrinseci ale sarcinii de muncă nu împiedica acest lucru.
1. Echipament
a) Comentarii generale
Utilizarea acestui echipament nu trebuie să prezinte riscuri pentru lucrători.
b) Ecran de vizualizare
Caracterele de pe ecran trebuie să fie bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între randuri.
Imaginea de pe ecran trebuie să fie stabilă, fără fenomene de scanteiere sau alte forme de instabilitate.
Stralucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului trebuie să poată fi uşor de reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante.
Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat şi înclinat cu usurinta.
Trebuie să fie posibila utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran.
Ecranul nu trebuie să prezinte straluciri suparatoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul.
c) Tastatura
Tastatura trebuie să fie inclinabila şi separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care să evite oboseala bratelor şi mainilor.
Spaţiul din faţa tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea mainilor şi bratelor operatorului.
Pentru a evita reflexiile, suprafaţa tastaturii trebuie să fie mata.
Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor trebuie să faciliteze utilizarea tastaturii.
Simbolurile tastelor trebuie să prezinte contrast suficient şi să fie lizibile din poziţia normală de lucru.
d) Masa sau suprafaţa de lucru
Masa sau suprafaţa de lucru trebuie să aibă o suprafaţa puţin reflectanta, să aibă dimensiuni suficiente şi să permită o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar.
Suportul pentru documente trebuie să fie stabil şi uşor de reglat şi trebuie pozitionat astfel încât sa diminueze miscarile incomode ale capului şi ochilor.
Trebuie sa existe spaţiu suficient pentru a permite lucrătorilor o poziţie confortabila.
e) Scaun de lucru
Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să asigure operatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabila.
Scaunul trebuie să poată fi reglat pe verticala.
Spatarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticala.
Un reazem pentru picioare trebuie pus la dispoziţie celor care îl doresc.
2. Mediu de muncă
a) Spaţiu
Prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului un spaţiu suficient, care să îi permită să îşi schimbe poziţia şi sa varieze miscarile.
b) Iluminat
Iluminatul general şi iluminatul local (lampi de lucru) trebuie să asigure condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător, ţinând seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului.
Stralucirile şi reflexiile suparatoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate prin amenajarea locului de muncă şi a postului de lucru în funcţie de amplasarea şi caracteristicile tehnice ale surselor de lumina artificiala.
c) Reflexii şi straluciri
Posturile de lucru trebuie să fie amenajate astfel încât sursele de lumina, cum ar fi ferestrele şi alte deschideri, pereţii transparenti sau translucizi, precum şi echipamentele şi pereţii de culori deschise, sa nu provoace straluciri orbitoare directe şi sa antreneze cat mai puţin posibil reflexii pe ecran.
Ferestrele trebuie prevăzute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilităţi de reglare pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru.
d) Zgomot
La amenajarea postului/posturilor de lucru trebuie să se ţină seama de zgomotul emis de echipamentul care aparţine postului/posturilor de lucru, în special pentru a se evita distragerea atenţiei sau perturbarea comunicării verbale.
e) Căldură
Echipamentele care aparţin postului/posturilor de lucru nu trebuie să creeze disconfort lucrătorilor prin producerea de căldură în exces.
f) Radiatii
Toate radiatiile, cu excepţia părţii vizibile a spectrului electromagnetic, trebuie reduse la niveluri neglijabile în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor.
g) Umiditate
Trebuie să fie atins şi menţinut un nivel de umiditate corespunzător.
3. Interfata operator/computer
La elaborarea, alegerea, achiziţionarea şi modificarea programelor, precum şi pentru definirea sarcinilor care implica utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să ţină seama de următoarele principii:
a) programul trebuie adaptat sarcinii de muncă;
b) programul trebuie să fie uşor de folosit şi, dacă este cazul, să poată fi adaptat nivelului de cunoştinţe sau experienţei operatorului; niciun dispozitiv de verificare calitativă sau cantitativă nu poate fi folosit fără stirea lucrătorilor;
c) sistemele trebuie să furnizeze lucrătorilor indicaţii cu privire la derularea operaţiunilor;
d) sistemele trebuie să afiseze informaţiile într-un format şi într-un ritm adaptate operatorilor;
e) trebuie aplicate principii de ergonomie informatica, în special în cazul operaţiilor de prelucrare a datelor de către operator.
––-

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp