Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22/07/2008

Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1
(1) Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.
(2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat romane, precum si persoanelor fizice.
Art. 2
Conceptia, organizarea, desfasurarea si managementul activitatilor de protectie civila se stabilesc si se realizeaza la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritatii, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii.
Art. 3
(1) Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:
a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul Romaniei;
b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civila;
c) informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
d) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;
e) instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila;
f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
g) asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei in situatii de protectie civila;
h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;
i) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
j) participarea la misiuni internationale specifice;
k) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele cuprinse in alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
(3) Indeplinirea atributiilor specifice de protectie civila se realizeaza, potrivit legii, de catre serviciile de urgenta publice sau private, profesioniste si voluntare.
(4) Serviciile de urgenta private se infiinteaza de catre operatori economici si institutii sau se constituie ca societati comerciale, in conditiile legii.
Art. 4
(1) Unitatile administrativ-teritoriale, localitatile componente, institutiile publice, operatorii economici si obiectivele se clasifica, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice.
(2) Criteriile de clasificare din punct de vedere al protectiei civile se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin hotarare a Guvernului**).
(3) La nivelul centrelor operationale pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti se infiinteaza catalogul local cuprinzand clasificarea localitatilor, a institutiilor, a operatorilor economici si a obiectivelor din punct de vedere al protectiei civile.
(4) Datele din catalogul local prevazut la alin. (3) se actualizeaza permanent si se transmit la Centrul Operational National pentru Situatii de Urgenta din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, care le centralizeaza in cuprinsul catalogului national.
___________
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 13 iulie 2005.
Art. 5
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, raspund de aplicarea masurilor de protectie civila stabilite prin prezenta lege si prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenta.
(2) Persoanelor fizice si persoanelor juridice romane sau celor straine care au filiale sau sucursale in tara ori desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei li se aplica prevederile prezentei legi.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate sa respecte normele specifice de protectie civila, sa participe la activitatile de pregatire specifice si sa contribuie la ducerea la indeplinire a masurilor si a actiunilor prevazute in planurile si programele de protectie civila sau a celor dispuse de autoritatile abilitate pe timpul actiunilor de interventie si de restabilire a starii de normalitate.
Art. 6
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure capacitati de interventie specializate, corespunzator tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, in timpi de raspuns optimi, indiferent de locul si momentul in care se produce situatia de urgenta.
(2) Masurile organizatorice si de pregatire pe linia protectiei civile au caracter permanent si se intensifica la instituirea starilor exceptionale si la declararea mobilizarii sau pe timp de razboi.
(3) Masurile de protectie civila se aplica gradual, in functie de amploarea si intensitatea situatiei de urgenta.
Art. 7
Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul protectiei civile se asigura, la nivel central, de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local, de catre inspectoratele judetene si Inspectoratul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.
Art. 8
(1) Activitatile si masurile de protectie civila se planifica, se organizeaza si se aplica in concordanta cu prevederile prezentei legi si ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate nationala, cu planurile si programele adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, precum si cu programele si procedurile elaborate de organismele specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene.
(2) La elaborarea strategiei nationale a protectiei civile se au in vedere principiile, scopurile si obiectivele prevazute in Strategia Internationala pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, precum si cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene in domeniu.
Art. 9
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) dezastru – evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;
b) situatie de protectie civila – situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun in pericol sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;
c) instiintare – activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie;
d) avertizare – aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;
e) prealarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unui atac aerian;
f) alarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
g) adapostire – masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, impotriva efectelor acestora. Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectie in situatii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor*);
h) asanare – ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(2) Termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de riscuri, stare de alerta, interventie operativa si evacuare au intelesurile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006.

Capitolul II – Organizarea protectiei civile
Art. 10
Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al operatorilor economici si al organizatiilor neguvernamentale se realizeaza in raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta in:
a) constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta, inclusiv al protectiei civile;
b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;
c) incadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate in domeniul protectiei civile;
d) intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta sau in domeniul de activitate;
e) planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind protectia civila;
f) organizarea evacuarii in caz de urgenta civila;
g) organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila;
h) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute la lit. a)-c), precum si pentru realizarea masurilor stabilite in planurile prevazute la lit. d).
Art. 11
Managementul protectiei civile se asigura de catre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005.
Art. 12
(1) Activitatea de protectie civila din Romania este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul internelor si reformei administrative, in calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.
(2) La nivelul institutiilor publice centrale si locale, activitatea de protectie civila este condusa de catre presedintii comitetelor pentru situatii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de catre conducatorii acestora.
Art. 13
(1) La toate nivelurile de competenta, in structurile cu activitate permanenta sau temporara din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta se constituie structuri specializate in domeniul protectiei civile.
(2) La nivelul municipiilor, al oraselor, al comunelor, al institutiilor publice si al operatorilor economici cuprinsi in clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se incadreaza personal de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile.
(3) Personalul de specialitate cu atributii in domeniul protectiei civile se incadreaza la:
a) ministerele si institutiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;
b) serviciile publice deconcentrate la nivel judetean, la nivelul municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, din subordinea ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situatii de urgenta cu activitate permanenta;
c) regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale care, prin specificul activitatii lor, pot crea stari potential generatoare de situatii de urgenta civila sau sunt expuse unor riscuri majore;
d) consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care, potrivit schemelor cu riscuri teritoriale intocmite conform legii de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta, exista pericolul potential de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundatii si incendii de padure.
(4) Personalul de specialitate prevazut la alin. (2) asigura permanent coordonarea planificarii si a realizarii activitatilor si masurilor de protectie civila, participa la pregatirea serviciilor de urgenta, a salariatilor si/sau a populatiei si asigura coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgenta, respectiv a celulelor de urgenta.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3), cu exceptia celor incadrate la societati comerciale si regii autonome, sunt functionari publici si, pe timpul indeplinirii atributiilor de serviciu, sunt investite, in calitate de inspectori de protectie civila, cu exercitiul autoritatii publice. Calitatea de inspector de protectie civila se atribuie prin ordin sau prin dispozitie scrisa a angajatorului.
(6) Personalul de specialitate poate fi incadrat in munca sau in serviciu, dupa caz, numai dupa obtinerea unui certificat de competente profesionale in conditiile stabilite prin metodologia emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(7) In functie de complexitatea si volumul atributiilor de serviciu, personalul de specialitate prevazut la alin. (2) poate indeplini, prin cumul, si atributiile cadrului tehnic in domeniul apararii impotriva incendiilor.
Art. 14
La instituirea masurilor exceptionale, precum si in situatii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca si cele care se completeaza sau se infiinteaza la mobilizare, indeplinesc functiile si atributiile pe linia protectiei civile prevazute de lege.
Art. 15
(1) Activitatea de prevenire in domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii.
(2) Serviciile de urgenta profesioniste sau voluntare si celelalte structuri specializate pentru interventie si actiune in situatii de urgenta, constituite de catre autoritatile abilitate in conditiile legii, cuprind personal si formatiuni instruite in specialitati necesare protectiei civile.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si serviciilor de urgenta private, constituite potrivit dispozitiilor legale.
(4) Criteriile de performanta pentru formatiunile prevazute la alin. (2) si (3) se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor*).
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 19 octombrie 2004.
Art. 16
Coordonarea de specialitate a activitatilor de protectie civila prevazute la art. 15 alin. (1) se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin structurile sale specializate, si la nivel local, prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti ori, pe timpul starilor exceptionale de mobilizare sau la razboi, prin punctele de comanda care se asigura din timp de pace la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, la cele judetene, municipale, de sectoare, orasenesti, al altor localitati importante, precum si la unele institutii publice si operatori economici.

Capitolul III – Drepturile si obligatiile cetatenilor
Sectiunea 1 – Drepturi
Art. 17
Cetatenii au dreptul sa incheie contracte de voluntariat pentru incadrarea in serviciile de urgenta voluntare cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor**).
___________
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006.
In prezent denumirea „Ministerului Administratiei si Internelor” a fost inlocuita cu denumirea „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”, conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.
Art. 18
(1) Cetatenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executarii interventiei de catre serviciile de urgenta au dreptul la ajutoare de urgenta si la despagubiri, dupa caz.
(2) Despagubirile se acorda in urma solicitarii scrise a celui prejudiciat, adresata primarului, pe baza actului de constatare intocmit de organele competente si a hotararii consiliului local, din fondurile prevazute in bugetul local cu aceasta destinatie sau din cele aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 19
Personalul serviciilor de urgenta voluntare si cetatenii care participa la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite in Statutul personalului voluntar prevazut la art. 17.

Sectiunea 2 – Obligatii
Art. 20
(1) Cetatenii sunt obligati:
a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;
b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;
c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;
d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;
e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;
f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;
g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;
h) sa permita, in situatii de protectie civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata;
i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora;
j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;
k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.
(2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine, corespunzator situatiei in care se gasesc, si cetatenilor straini care desfasoara activitati, au resedinta sau se afla in tranzit, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
(3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti, pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila, de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari, evacuarea de bunuri si altele asemenea, care presupun efort fizic.

Capitolul IV – Atributii si obligatii privind protectia civila
Sectiunea 1 – Atributii ale autoritatilor administratiei publice
Art. 21
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de protectie civila in planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel national, judetean si local si urmaresc realizarea acestora.
(2) Masurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civila se planifica si se executa prioritar de catre toate autoritatile administratiei publice centrale si locale, potrivit competentelor acestora.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale poarta intreaga raspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila.
(4) Asigurarea conditiilor prevazute la alin. (3) se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodarie comunala, institutii si operatori economici, inclusiv prin utilizarea, in conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale romane sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii straine ori cu caracter international.
Art. 22
Guvernul exercita urmatoarele atributii principale:
a) aproba strategia nationala a protectiei civile si actele normative specifice, potrivit competentei;
b) analizeaza periodic si ori de cate ori situatia o impune activitatea de protectie civila;
c) aproba planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
d) propune, potrivit legii, Presedintelui Romaniei instituirea si incetarea starii de urgenta in zonele afectate;
e) incheie acorduri internationale in domeniul protectiei civile;
f) adopta hotarari prin care se acorda ajutoare de urgenta si despagubiri persoanelor fizice si juridice afectate;
g) aproba planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de protectie civila cu caracter international;
h) solicita, la nevoie, sprijin international;
i) aproba acordarea de ajutor, in urma solicitarilor, statelor afectate de dezastre.
Art. 23
(1) Ministerele, autoritatile publice autonome si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale exercita urmatoarele atributii principale:
a) stabilesc atributiile ce revin structurilor proprii;
b) elaboreaza planuri si programe privind protectia civila in domeniul propriu de competenta;
c) asigura resursele necesare interventiei;
d) constituie capacitati operationale de interventie, pe care, in caz de necesitate, le pun la dispozitie autoritatilor administratiei publice locale;
e) initiaza programe sau teme de cercetare in domeniu;
f) constituie baza de date specifica domeniului propriu de activitate, necesara protectiei civile;
g) asigura participarea reprezentantilor, a expertilor si a specialistilor la activitatile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;
h) pun la dispozitie Ministerului Internelor si Reformei Administrative personal calificat in vederea constituirii echipelor de experti pentru evaluare sau personalul necesar interventiei, dupa caz;
i) pun la dispozitie Comitetului National pentru Situatii de Urgenta datele si informatiile solicitate in scopul elaborarii strategiei nationale de protectie civila, a planurilor si programelor de protectie civila, precum si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru constituirea bazei de date proprii;
j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice si indeplinirea functiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competenta, potrivit legii. Organizarea si functionarea acestor structuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2) Ministerul Apararii planifica si executa masurile de protectie civila, potrivit organizarii si planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.
Art. 24
(1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative exercita, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si prezinta Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protectiei civile;
b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative specifice;
c) coordoneaza activitatile de evacuare, potrivit planurilor intocmite;
d) organizeaza si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;
e) analizeaza periodic, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale, stadiul realizarii masurilor necesare a fi luate in situatii de protectie civila;
f) elaboreaza norme metodologice pentru intocmirea planurilor de urgenta interna si externa a operatorilor economici*);
g) organizeaza si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;
h) coordoneaza actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de protectie civila;
i) colaboreaza cu organisme internationale de specialitate.
(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este autoritate de reglementare in domeniul protectiei civile.
(3) Controlul de stat in domeniul protectiei civile se realizeaza prin activitati de reglementare, avizare, autorizare, atestare, recunoastere, verificare si control si se exercita prin Inspectia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, respectiv prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intreg teritoriul Romaniei.
(4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta indeplineste rolul de punct national de contact in relatiile cu organisme internationale de profil.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 24 iunie 2005, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 31 mai 2005.
Art. 25
Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
d) stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
e) infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
f) gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;
g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.
Art. 26
Prefectul are urmatoarele atributii principale:
a) aproba planurile operative si de pregatire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor activitati desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
b) urmareste indeplinirea masurilor de protectie civila la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
c) dispune, potrivit legii, instituirea starii de alerta, activarea sau folosirea, dupa caz, a formatiunilor de interventie;
d) aproba schema cu riscurile teritoriale intocmita de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
e) asigura conditii pentru buna desfasurare si integrarea activitatii fortelor de interventie din alte judete sau a echipelor internationale, dupa caz, sosite in unitatea administrativ-teritoriala in scopul limitarii si inlaturarii efectelor dezastrelor;
f) prezinta consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, propuneri de completare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei materiale si alte masuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;
g) exercita controlul aplicarii masurilor in situatiile de protectie civila.
Art. 27
Primarul are urmatoarele atributii principale:
a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;
b) aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;
c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;
e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;
f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;
g) aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;
h) dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;
i) urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;
j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;
k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;
l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;
m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;
n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;
o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;
p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;
q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun;
r) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

Sectiunea 2 – Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, operatorilor economici, proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor
Art. 28
(1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale:
a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii de urgenta private si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora ori incheie conventii sau contracte cu alte servicii de urgenta voluntare ori private, care dispun de forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace in cazul situatiilor de protectie civila;
d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;
e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila;
g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;
h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;
i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul institutiei sau operatorului economic;
j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;
k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;
l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;
m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.
(2) Conducatorii institutiilor publice si ai operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii.
(3) Operatorii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.
Art. 29
Persoanele fizice sau juridice care detin imobile in indiviziune sau le utilizeaza in comun sunt obligate sa coopereze pentru indeplinirea masurilor de protectie civila pentru intregul imobil sau ansamblu de imobile.
Art. 30
(1) Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare, si sa asigure realizarea lor inainte de darea in exploatare a investitiei;
b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila, conform legii, si sa urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora;
c) sa evalueze riscul seismic al zonei in care se executa lucrarile si sa intocmeasca proiectul, respectiv sa execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat.
(2) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice pentru autorizare in domeniul protectiei civile se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(3) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.*)
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 26 septembrie 2006.
Art. 31
Salariatii au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical si antidoturi, daca sunt incadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;
b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele de intrerupere a activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;
c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;
d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

Capitolul V – Pregatirea pentru protectia civila
Art. 32
Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.
Art. 33
(1) Pregatirea profesionala a serviciilor de urgenta si a altor forte cu care se coopereaza se realizeaza pe baza programelor anuale de pregatire, aprobate de sefii acestora.
(2) Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civila la care participa, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta, fortele de protectie si sprijin si populatia se aproba de prefect, primar sau de ministrul internelor si reformei administrative, dupa caz.
(3) Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter international se aproba de Guvern, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
(4) In documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se prevad si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigura.
Art. 34
(1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducatorilor structurilor specializate de protectie civila, a sefilor serviciilor de urgenta voluntare si private, a personalului de specialitate mentionat la art. 13 alin. (2), precum si a altor persoane cu atributii in acest domeniu se realizeaza prin cursuri, convocari sau instructaje si se desfasoara in Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta si in centrele zonale ale acestuia, precum si in Institutul National de Administratie sau in alte institutii de invatamant de profil.
(2) Pregatirea pentru protectia civila in institutiile de invatamant militar este obligatorie si se desfasoara pe baza tematicilor elaborate cu consultarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
Art. 35
Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor de urgenta profesioniste si al structurilor componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta se realizeaza in institutiile de invatamant de profil din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a Ministerului Apararii, precum si in alte unitati abilitate din tara si din strainatate.
Art. 36
(1) Informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila sunt obligatorii si se asigura prin: institutiile de invatamant si educatie de toate gradele, mijloacele de informare in masa si serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie privind protectia civila, care se includ in programele de invatamant, precum si in planurile activitatilor extrascolare.
(3) Societatile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune, precum si presa scrisa sunt obligate sa asigure prezentarea in emisiunile, respectiv in stirile si reportajele acestora, a riscurilor potentiale, masurilor preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul situatiilor de urgenta civila.
(4) La informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila participa si organizatiile neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor si specificului activitatilor acestora.
Art. 37
(1) Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura sistematic, de regula impreuna cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor, in conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor*).
(2) Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 38
Periodic, pe baza planurilor si a programelor de pregatire si cu aprobarea primarului localitatii, se efectueaza exercitii de alarmare publica.

Capitolul VI – Protectia populatiei si a bunurilor materiale
Art. 39
Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, biologica si chimica, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.

Sectiunea 1 – Instiintarea, avertizarea si alarmarea
Art. 40
(1) Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizeaza sursele de risc.
(2) Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Art. 41
(1) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens.
(2) Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
Art. 42
(1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.
(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare se elaboreaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor**) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe teritoriul Romaniei.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 18 aprilie 2006.
Art. 43
In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu s-a declarat starea de razboi, primele mesaje de prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului internelor si reformei administrative, pe baza instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare intocmite in acest sens.
Art. 44
(1) Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localitatii, a conducatorului institutiei publice sau a operatorului economic implicat, dupa caz, ori a imputernicitilor acestora.
(2) Sistemul de instiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii publice si operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.
(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu incalcarea prevederilor legale si a normelor tehnice prevazute la art. 42 alin. (2) este interzisa.

Sectiunea 2 – Adapostirea
Art. 45
(1) Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul cultural national de efectele atacurilor din aer se realizeaza sistemul national de adapostire, care cuprinde: adaposturi pentru puncte de comanda destinate Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, adaposturi publice de protectie civila aflate in administrarea consiliilor locale si fondul privat de adapostire realizat de operatorii economici si proprietarii de imobile.
(2) Autoritatile administratiei publice, institutiile publice, operatorii economici si proprietarii de imobile au obligatia sa prevada in planurile de investitii si sa realizeze adaposturi de protectie civila.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si serviciile de urgenta de la toate nivelurile de competenta vor identifica si vor stabili posibilitatile de utilizare pentru adapostire a unor galerii de mina, tuneluri, pesteri, grote etc. existente in apropierea zonelor dens populate sau in zone prevazute pentru amenajare de tabere de sinistrati, evacuati sau refugiati.
(4) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de adaposturi publice de protectie civila, precum si adaposturile care se amenajeaza ca puncte de comanda se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative***).
(5) Adaposturile publice de protectie civila prevazute in documentatiile tehnice ale investitiilor se avizeaza tehnic, premergator eliberarii autorizatiilor de construire, de catre serviciile de urgenta profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata de ministrul internelor si reformei administrative si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I****).
(6) In timp de pace adaposturile publice de protectie civila, cu exceptia spatiilor amenajate ca puncte de comanda, pot fi utilizate pentru alte destinatii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi eliberate in situatii de urgenta in maximum 24 de ore si cu informarea prealabila a centrelor operationale din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.
(7) Adaposturile publice de protectie civila se inspecteaza periodic de catre personalul de specialitate al serviciilor de urgenta profesioniste; detinatorii si utilizatorii acestor adaposturi sunt obligati sa indeplineasca normele si masurile stabilite pentru mentinerea adaposturilor si a instalatiilor utilitare ale acestora in stare de functionare.
(8) Construirea adaposturilor si amenajarea altor spatii de adapostire cuprinse in planurile de mobilizare se executa la punerea in aplicare a planurilor respective.
___________
***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificarile ulterioare.
In prezent, denumirea „Ministerul Administratiei si Internelor” a fost inlocuita cu denumirea „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”, conform art. 15 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata prin Legea nr. 98/2008.
****) A se vedea si nota de subsol corespunzatoare asteriscului din finalul art. 9 alin. (1) lit. g).

Sectiunea 3 – Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata
Art. 46
Asanarea terenului si neutralizarea munitiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate se executa de catre subunitati specializate si specialisti pirotehnicieni din serviciile de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, potrivit instructiunilor si normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
Art. 47
(1) Munitiile se distrug in poligoane ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Apararii sau pe terenuri puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala se executa lucrarile de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea munitiei se amenajeaza potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice, elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, institutiile publice si operatorii economici asigura subunitatii de interventie care executa asanarea pirotehnica, accesul in teren si, gratuit, mana de lucru auxiliara, mijloace de transport cu soferi si carburantul aferent, materialele, asistenta sanitara, precum si cazarea si hranirea efectivelor necesare acestor lucrari.
(3) Paza munitiilor si a terenurilor in curs de asanare, precum si insotirea transporturilor de munitii se executa de personal autorizat.
Art. 48
(1) Persoanele fizice si juridice care iau cunostinta de existenta munitiilor au obligatia sa anunte de indata centrul operational din cadrul serviciului de urgenta profesionist, dispeceratul integrat de urgenta, politia sau primarul, dupa caz.
(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate sa ridice, sa manipuleze ori sa utilizeze munitia neexplodata.
Art. 49
Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei ramase neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, prin inspectoratele de jandarmi judetene.
Art. 50
Formatiunile de interventie prevazute la art. 46 executa gratuit actiuni de distrugere a zapoarelor care pun in pericol localitatile sau siguranta cetateanului.

Sectiunea 4 – Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica
Art. 51
(1) Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica a populatiei se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate in zonele de risc.
(2) Institutiile publice si operatorii economici care produc, transporta, depoziteaza sau manipuleaza substante periculoase in cantitati care pot pune in pericol viata si sanatatea cetatenilor organizeaza si executa controlul contaminarii radioactive, chimice si biologice a materiilor prime si produselor finite si realizeaza masurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, cladirilor si utilajelor.
Art. 52
Mijloacele de protectie individuala a cetatenilor se asigura potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin hotarare a Guvernului*).
___________
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 8 iunie 2005.
Art. 53
Decontaminarea se realizeaza prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de catre serviciile de urgenta, unele unitati militare si operatori economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil si avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
Art. 54
(1) Depoluarea consta in luarea unor masuri specifice pentru identificarea si eliminarea surselor poluante, limitarea, indepartarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului.
(2) Masurile de depoluare sunt insotite, dupa caz, de evacuarea persoanelor si a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea utilizarii apei, a alimentelor si a furajelor contaminate.
(3) Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.
(4) Operatorii economici si institutiile publice au obligatia sa avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unitatilor respective si sa intervina cu fortele si mijloacele de care dispun pentru protectia populatiei si inlaturarea efectelor poluarii.

Sectiunea 5 – Evacuarea
Art. 55
Evacuarea se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop, conform normelor si instructiunilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
Art. 56
(1) Trecerea la executarea actiunii de evacuare in situatii de dezastre se hotaraste de primar sau de prefect, dupa caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent.
(2) In situatii de conflict armat, evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii.
Art. 57
Principiile evacuarii in situatii de conflict armat se stabilesc prin hotarare a Guvernului**).
___________
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situatii de conflict armat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.
Art. 58
Accesul persoanelor neautorizate in zonele afectate si periculoase, delimitate si marcate corespunzator, care intra sub incidenta situatiilor de protectie civila, este interzis.

Capitolul VII – Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila
Art. 59
(1) Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila cuprind ansamblul de activitati si actiuni executate in scopul restabilirii situatiei de normalitate in zonele afectate.
(2) La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza in timp scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apararii, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii in domeniu.
(3) Interventia operativa a structurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza planurilor de interventie si cooperare intocmite de autoritatile competente, in limitele functiilor de sprijin repartizate pentru a fi asigurate de catre ministere, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
Art. 60
(1) La limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor sunt obligate sa participe si serviciile pentru situatii de urgenta private.
(2) Autorizarea serviciilor de urgenta private se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
Art. 61
Principiile de organizare, de conducere si modul de utilizare a serviciilor de urgenta profesioniste si voluntare, unitatilor de interventie, formatiunilor de interventie specializate si private in actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila, precum si planurile operative intocmite in acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine si instructiuni elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul internelor si reformei administrative.
Art. 62
(1) Conducerea activitatilor de interventie se realizeaza prin reteaua centrelor operationale si operative sau a punctelor de comanda existente la autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si la institutiile publice si operatorii economici.
(2) Conducerea nemijlocita a operatiunilor de interventie se asigura de comandantul actiunii, imputernicit potrivit legii, care poate fi ajutat in indeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat.
(3) Grupa operativa se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie si specialisti ai serviciilor de urgenta ale autoritatilor publice, ai operatorilor economici si institutiilor implicate in gestionarea situatiei de urgenta.
(4) Punctul operativ avansat este mobil si se asigura de catre serviciul de urgenta profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, printr-o autospeciala echipata si incadrata corespunzator. In functie de amplasamentul fata de zona afectata, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operational.
(5) Pana la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigura de comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentantilor autoritatii administratiei publice locale sau al patronului, dupa caz.
(6) Coordonarea elaborarii si derularii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situatiilor de urgenta se asigura de catre reprezentantii autoritatilor, institutiilor sau ai operatorilor economici stabiliti de comitetele pentru situatii de urgenta competente.

Capitolul VIII – Asigurarea materiala si financiara
Sectiunea 1 – Asigurarea materiala
Art. 63
Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa planifice si sa realizeze asigurarea materiala si financiara a protectiei civile, potrivit legii.
Art. 64
(1) Inzestrarea si dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a structurilor subordonate cu tehnica, aparatura si materiale specific militare se asigura de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pe baza normelor de inzestrare si dotare aprobate de ministrul internelor si reformei administrative.
(2) Dotarea structurilor de protectie civila, altele decat cele prevazute la alin. (1), se efectueaza pe baza normelor elaborate de persoanele juridice care au constituit aceste structuri, avizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si aprobate de prefect.
Art. 65
Contractarea si aprovizionarea cu tehnica si materiale se asigura de fiecare beneficiar contra cost. Tehnica si alte categorii de materiale necesare protectiei civile se asigura si din donatii, sponsorizari, imprumuturi temporare sau din alte surse legal constituite.
Art. 66
(1) Intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila, precum si durata normata de folosinta a acestora se realizeaza potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.*)
(2) Montarea, intretinerea, repararea si exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicatii si informatice de protectie civila se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a conventiilor legale incheiate cu acestia.
___________
*) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 22 februarie 2006.
Art. 67
(1) Materialele didactice necesare pentru protectia civila: filme, diafilme, planse, manuale, brosuri, pliante, reviste si altele se realizeaza de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si se asigura gratuit autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si operatorilor economici.
(2) Autoritatile publice, institutiile publice si operatorii economici au obligatia de a realiza materiale de popularizare a activitatilor de protectie civila, emisiuni de radio si de televiziune, precum si alte activitati cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si al serviciilor de urgenta profesioniste.

Sectiunea 2 – Asigurarea financiara
Art. 68
(1) Finantarea cheltuielilor cu protectia civila se asigura, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele institutiilor publice autonome, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si din bugetele proprii ale operatorilor economici, dupa caz.
(2) Finantarea serviciilor de urgenta se asigura de catre persoanele juridice care le-au constituit.
(3) Obiectivele de investitii de interes national pentru protectia civila se finanteaza de la bugetul de stat.
Art. 69
(1) Cheltuielile pentru realizarea adaposturilor de protectie civila aferente constructiilor cu destinatie de locuinta, birouri, centre comerciale sau destinate oricaror manifestari publice si care, potrivit normelor specifice, trebuie sa fie prevazute, din constructie, cu asemenea adaposturi se suporta de catre proprietar.
(2) Pentru suportarea partiala sau integrala a costurilor realizarii adaposturilor de protectie civila aferente constructiei cu destinatie de locuinta, se pot aloca fonduri cu destinatia de subventii, ce se acorda cetatenilor o singura data, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
Art. 70
Finantarea ajutoarelor de urgenta, a despagubirilor, precum si a unor lucrari sau cheltuieli neprevazute se asigura din fondul de interventie constituit la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor unor dezastre.
Art. 71
Pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital privind protectia civila pot fi utilizate, potrivit legii, donatii, sponsorizari, venituri din prestari de servicii, contributii ale societatilor si ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum si alte surse legale.
Art. 72
Fundamentarea si intocmirea documentatiei tehnice privind investitiile aferente protectiei civile se realizeaza pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
Art. 73
(1) Cheltuielile pentru dotarea cu aparatura, mijloace tehnice si materialele necesare centrelor zonale de pregatire in domeniul protectiei civile se suporta de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie. Derularea fondurilor se face prin bugetul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Consiliile judetene ale judetelor in care functioneaza centrele de pregatire zonala pentru pregatirea specifica protectiei civile vor pune la dispozitie acestora terenul, cladirile, precum si cheltuielile de intretinere aferente acestora.

Capitolul IX – Contraventii si sanctiuni
Art. 74
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea juridica civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 75
Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte:
a) neincluderea masurilor de protectie civila in programele de dezvoltare economico-sociala sau in proiectele de buget;
b) neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea inzestrarii si a pregatirii profesionale a acestora;
c) neasigurarea instiintarii, avertizarii, alarmarii sau evacuarii populatiei in situatii de protectie civila, precum si transmiterea neautorizata de mesaje de protectie civila;
d) neasigurarea identificarii, a monitorizarii si a evaluarii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea masurilor de protectie impotriva efectelor negative ale acestora;
e) neasigurarea inzestrarii, a dotarii si a echiparii cu mijloace tehnice de protectie civila, precum si nementinerea in stare de operativitate a acestora;
f) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizatiilor privind protectia civila ori neindeplinirea masurilor si a conditiilor prevazute in acestea;
g) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor si a dispozitiilor privind protectia civila;
h) neprevederea in documentele tehnico-economice ale investitiilor a adaposturilor, a dotarilor si a masurilor de utilitate publica privind protectia civila sau nerealizarea la termen a acestora;
i) nementinerea adaposturilor publice de protectie civila in buna stare de utilizare pe timpul situatiilor exceptionale, corespunzatoare destinatiilor acestora;
j) neparticiparea la instruirile, exercitiile si aplicatiile de pregatire privind protectia civila;
k) neindeplinirea masurilor de protectie nucleara, biologica si chimica a populatiei;
l) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind masurile de protectie civila luate ori necesar a fi luate;
m) folosirea in alte scopuri a mijloacelor tehnice de protectie civila cu destinatie publica;
n) interzicerea accesului personalului si al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta in scopul indeplinirii atributiilor legale specifice;
o) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protectiei civile, prevazute in planurile specifice;
p) neindeplinirea functiilor de sprijin stabilite pe timpul situatiilor de urgenta;
q) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situatiilor de urgenta in zonele afectate, interzise accesului si care sunt delimitate si marcate corespunzator.
Art. 76
(1) Contraventiile prevazute la art. 75 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
a) de la 50 de lei la 100 de lei, faptele prevazute la lit. j) si l);
b) de la 100 de lei la 500 de lei, faptele prevazute la lit. f);
c) de la 500 de lei la 1.000 de lei, faptele prevazute la lit. g), m), n) si p);
d) de la 1.000 de lei la 2.000 de lei, faptele prevazute la lit. a), b), c), h), i) si o);
e) de la 2.000 de lei la 5.000 de lei, faptele prevazute la lit. d), e), k) si q).
(2) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
(3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pentru fiecare categorie de contraventii.
Art. 77
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul serviciilor de urgenta profesioniste cu atributii de indrumare, control, interventie si constatare a incalcarilor legii in domeniul protectiei civile, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si nominalizat de inspectorii-sefi, precum si de catre persoanele anume desemnate de catre conducatorii autoritatilor administratiei publice cu atributii in domeniu.
Art. 78
Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul X – Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 79
(1) Actele normative ce deriva din prezenta lege, prevazute a se elabora si aproba prin hotarari ale Guvernului, se emit in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Reglementarile tehnice prevazute a fi aprobate prin ordine ale ministrilor se emit in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 80
Semnul distinctiv national pentru identificarea personalului si marcarea mijloacelor tehnice, a adaposturilor si a altor bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile se stabilesc prin hotarare a Guvernului*), tinandu-se seama de prevederile reglementarilor internationale.
___________
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005.
Art. 81
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 82
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 124/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Distribuie :
Te-ar mai putea interesa și..
Solicită oferta

Completează formularul și te vom contacta în cel mai scurt timp